IELTS Writing Task 2 forecast: Government invests in teaching science

Đề IELTS Writing Task 2:

Some people think that governments should invest more money in teaching science than other subjects in order for a country to develop and progress. To what extent do you agree or disagree? (Government)

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề chính phủ đầu tư cho việc giảng dạy các môn khoa học. Đề dự đoán cho quý 2, năm 2023.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Một số người cho rằng chính phủ nên đầu tư nhiều tiền hơn cho việc giảng dạy khoa học hơn là các môn học khác để phát triển đất nước. Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm này.

Các bước giải đề chi tiết như sau.
Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. 

Đối với bài này, chủ đề là việc chính phủ đầu tư tiền vào việc giảng dạy khoa học nhiều hơn các môn học khác.

Câu hỏi cụ thể là bạn đồng ý hay phản đối với quan điểm trên. 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Đối tượng của bài viết là chính phủ, môn khoa học và các môn học khác. Đối với dạng đề đánh giá quan điểm thì mình thường khuyên các bạn nên chọn hai phương án triển khai là đồng ý hoặc phản đối quan điểm. Tuy nhiên với một số đề bài việc đưa ra quan điểm cân bằng lại là cách hợp lý nhất. Ví dụ như đề này chẳng hạn, nếu nói đồng ý chính phủ nên đầu tư nhiều tiền hơn cho khoa học thì mình hơi bí ý khi phải nghĩ ra nhiều ý lợi ích để viết, hoặc nếu phản đối việc đầu tư nhiều cho giảng dạy khoa học thì cũng bí lý luận thuyết phục. Vì vậy nên với bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết một bài đánh giá quan điểm và triển khai theo hướng cân bằng.

Trong phần tiếp theo, bạn hãy tham khảo một số cụm từ đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. 

Các bạn dành thời gian ghi chép lại các cụm từ khóa này, việc sử dụng đa dạng từ vựng trong bài viết IELTS là điều bắt buộc để đạt điểm cao.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Phần dàn ý chi tiết mình sẽ viết rất đầy đủ các ý hỗ trợ bổ sung để mọi người hiểu rõ về cách triển khai các ý như thế nào.

 

Với đề này phần mở bài chúng ta cũng viết 2 câu. Câu đầu tiên chúng ta đưa ra quan điểm của đề bài đó là một số người cho rằng chính phủ nên đầu tư nhiều tiền cho việc giảng dạy khoa học nhiều hơn các môn học khác. Câu tiếp theo chúng ta sẽ không nói là tôi đồng ý hay phản đối mà sẽ thể hiện quan điểm cá nhân của bạn ở đây: đó là cần phải cân bằng giữa việc giáo dục khoa học và các môn học khác. 

Trong phần thân bài, chúng ta sẽ có hai đoạn, đoạn thân bài một nói về các lợi ích của việc đầu tư vào giảng dạy khoa học. Đoạn thân bài hai nói về tầm quan trọng của hệ thống giáo dục toàn diện. Tuy nhiên các bạn hãy chú ý trong mỗi phần thân bài mình đều đưa phần tranh luận (tiêu đề chữ đỏ) vào để lập luận một cách chặt chẽ, và làm cho các đoạn thân bài hỗ trợ tốt nhất cho quan điểm cá nhân đã được đưa ra ở phần mở bài. 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Thân bài một trình bày về các lợi ích của việc đầu tư vào giảng dạy khoa học. Để làm rõ cho ý này thì chúng ta mở rộng bằng 2 ý nhỏ là đưa ra giải thích, đầu tư nhiều vào khoa học tức là làm những hoạt động gì. Sau đó đưa ra một ví dụ cụ thể, chính phủ nào đầu tư nhiều vào khoa học và đã nhận được những thành tựu lớn. 

Phần tiếp theo chúng ta đưa ra phản đề và lập luận bác bỏ, chính là để lái sang quan điểm cá nhân mà chúng ta đã trình bày ở mở bài. 

Phản đề đưa ra là: một số người cho rằng giáo dục khoa học là điều kiện tiên quết để phát triển kinh tế. 

Sau phản đề bao giờ chúng ta cũng cần phải đưa ra lập luận bác bỏ để bác bỏ phản đề đó. Ở đây chúng ta có thể lập luận rằng quá tập trung vào khoa học thì có thể dẫn tới việc kìm hãn sự phát triển toàn diện của cá nhân, vì không phải học sinh nào cũng có hứng thú hoặc có khả năng học khoa học. Do vậy phải có một cách tiếp cận cân bằng.

Trong đoạn thân bài hai chúng ta trình bày về tầm quan trọng của một hệ thống giáo dục toàn diện. Giải thích rằng, chú trọng dạy khoa học mà lờ đi các môn học khác thì sẽ làm cản trở sự phát triển toàn diện. Sau đó đưa ra ví dụ cụ thể để chứng minh. Ở đây chúng ta tiếp tục đưa ra một luận điển là không phải nghề nào cũng cần chú trọng khoa học. Ví dụ như các ngành báo chí, nghệ thuật, quản lý công thì việc có một hệ thống giáo dục toàn diện sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Chúng ta tiếp tục đưa ra giải thích rằng bằng cách đầu tư vào nhiều môn thì chính phủ có thể đáp ứng được nhu cầu nhân sự đa dạng và cho phép học sinh theo đuổi các ngành nghề khác ngoài phạm vi khoa học.

Phần kết luận chúng ta tóm tắt lại 2 ý chính của thân bài là giáo dục khoa học giúp cải tiến công nghệ, kỹ thuật, tuy nhiên chính phủ cũng cần phải chú trọng phát triển toàn diện giáo dục các môn học khác. Sau đó bạn khẳng định lại một lần nữa quan điểm là cần có sự cân bằng trong đầu tư cho khoa học và các môn học khác.

Trước hết bạn hãy dành 30 phút để viết bài luận IELTS hoàn chỉnh theo dàn ý trên. Sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu sau đây. 

The allocation of government funds toward science education has sparked ongoing debates. This essay argues that while science education brings significant advantages, it is imperative to adopt a comprehensive approach that includes other subjects for a country’s overall development and progress. 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Science education plays a pivotal role in driving technological advancements. By prioritizing science education, governments can foster innovation and facilitate technological progress within the country. Notably, countries like South Korea and Japan have made substantial investments in science education, leading to remarkable advancements in industries such as electronics and automotive manufacturing. The global prominence of companies like Samsung in smartphone manufacturing serves as compelling evidence of the positive outcomes resulting from these investments. However, an exclusive focus on science education could hinder the holistic development of individuals, leading to an overemphasis on scientific pursuits. Hence, striking a balance and recognizing the importance of comprehensive education is crucial.

 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

A well-rounded education is essential for holistic development. While science education is critical, neglecting other subjects can impede overall growth and progress for individuals and societies. For example, the United Kingdom’s emphasis on a balanced curriculum has nurtured individuals who excel not only in scientific research but also in fields such as literature, music, and politics. This diversified educational approach enhances the country’s cultural richness and strengthens its global influence. It is important to acknowledge that not all careers require an intense focus on science education. Governments can cater to the diverse needs and aspirations of individuals pursuing careers outside the scientific realm by investing in a variety of subjects. For instance, while engineers and medical professionals benefit significantly from science education, individuals pursuing careers in journalism, performing arts, or public administration derive greater value from a broader educational foundation. 

In conclusion, achieving a harmonious balance between science education and other subjects is paramount for a country’s development and progress. While science education offers significant benefits, adopting a comprehensive approach that encompasses various disciplines ensures a well-rounded education. I firmly believe that by investing in a diverse range of subjects, governments can effectively nurture the needs of different individuals and career paths, fostering holistic growth and progress for the entire nation.

Chúng ta cùng xem lại các câu in vàng đậm thể hiện quan điểm của người viết nhé. Hy vọng với phần giải chi tiết hai hướng triển khai bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đánh giá quan điểm này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.

Xin cảm ơn!

Xem video giải đề tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *