Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS writing task 2 chủ đề vấn đề môi trường

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 chủ đề môi trường, dự đoán cho quý 2, năm 2023.

Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

Some people think environmental problems are too big for individuals to solve. Others, however, think that those problems cannot be solved unless individuals take some action. Discuss both views and give your opinion. (Environment)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

 

ielts-writing-task-2

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề vai trò của cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. Đề dự đoán cho quý 2, năm 2023.

Đề bài cụ thể như sau: Một số người cho rằng các vấn đề môi trường là quá lớn để cá nhân có thể giải quyết. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng những vấn đề đó không thể được giải quyết trừ khi các cá nhân hành động. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.  

ielts-writing-task-2

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.
Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

ielts-writing-task-2

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. 

Chủ đề của bài viết là các vấn đề môi trường. Câu hỏi của đề bài là hãy thảo luận về quan điểm.
Quan điểm thứ nhất là: các vấn đề môi trường quá lớn lao và các cá nhân thì không thể giải quyết được các vấn đề này.
Quan điểm thứ hai là: các vấn đề môi trường không thể được giải quyết nếu cá nhân không hành động.
Sau đó đề bài yêu cầu người viết đưa ra ý kiến cá nhân.

Đối tượng của bài viết là các cá nhân, vấn đề môi trường, đây là các đối tượng chung nên khi phân tích chúng ta cũng lưu ý không phân tích các đối tượng nhỏ quá ví dụ như từng công ty, doanh nghiệp, hay từng địa phương, những đối tượng này được xem là quá nhỏ. Chúng ta cần nói bao quát hơn, tức là phân tích các đối tượng ví dụ như chính quyền các cấp, toàn xã hội…

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

environmental problems

 • Ecological issues
 • Environmental challenges
 • Issues related to the environment
 • Concerns regarding the natural world
 • Problems pertaining to the ecosystem

environmental problems are too big for individuals to solve

 • Environmental issues exceed the capacity of individuals to resolve.
 • Individuals are insufficient to address the magnitude of environmental problems.
 • The enormity of environmental challenges surpasses the capabilities of individual intervention.
 • Environmental crises are beyond the control of individual efforts.
 • The scale of environmental problems surpasses the abilities of individuals to rectify.

cannot be solved unless individuals take some action

 • Environmental problems necessitate individual engagement for resolution.
 • Individuals must take proactive measures in order to address and resolve environmental issues.
 • Only through individual initiatives can environmental problems find a solution.
 • Resolving environmental challenges requires the active involvement of individuals.
 • Environmental problems can only be tackled if individuals step up and take action.

Đối với dạng bài thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân thì cách triển khai bài không hề khó. 

Đoạn thân bài 1, chúng ta sẽ thảo luận về quan điểm thứ nhất.
Đoạn thân bài 2, chúng ta sẽ thảo luận về quan điểm thứ hai.

Với bài viết này: đoạn thân bài 1 chúng ta thảo luận về quan điểm: các vấn đề môi trường quá vĩ mô nên các cá nhân không thể giải quyết được.
Đoạn thân bài 2, chúng ta thảo luận về quan điểm: các cá nhân cần phải hành động thì mới giải quyết được các vấn đề môi trường.
Và ý kiến cá nhân của chúng ta là: cần phải có cách tiếp cận đa chiều, huy động mọi cá nhân và tổ chức để hành động thì mới giải quyết các vấn đề môi trường.
Với những ý khá là rõ ràng như vậy thì có vẻ bài viết đã rất mạch lạc. Tuy nhiên, nếu không có định hướng viết tốt thì bài luận dù rõ ràng, mạch lạc, nhưng sẽ không có sự liên kết chặt chẽ giữa các đoạn, và không hỗ trợ làm rõ cho quan điểm của người viết. Dễ sa vào tình trạng quan điểm của người viết được nhét vào phần mở bài và thân bài nhưng lại không dính dáng gì, tới hai phần thân bài, tức là thân bài không giúp làm cho người đọc hiểu rõ ý kiến của người viết, không thuyết phục được, không giải thích rõ được cho người đọc hiểu tại sao người viết lại có quan điểm như vậy.

Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để bài đạt điểm cao cho tiêu chí Task response và Coherence & Cohesion IELTS Writing task 2? 
Trong mỗi đoạn thân bài chúng ta không chỉ đơn thuần phân tích về quan điểm của đề bài mà còn cần đưa ra luận điểm cá nhân nữa, các bạn lưu ý trong phần dàn ý, cả hai thân bài mình đều đưa thêm phần rebuttal (luận cứ và luận chứng để bác bỏ – hay mình gọi là lập luận bác bỏ).

Trong phần này mình sẽ đưa ra các ý kiến, giải thích, ví dụ, lập luận để “bác bỏ” quan điểm trong câu chủ đề. Tức là chúng ta không hoàn toàn đồng ý với quan điểm trong câu chủ đề, từ đó lái sang ý kiến cá nhân của người viết. 

Ở đây mình sẽ phân tích phần lập luận bác bỏ này, còn lại các phần ý mở rộng cho câu chủ đề các bạn tham khảo trong hình nhé.

Thân bài 1: phân tích về quan điểm rằng các vấn đề môi trường quá vĩ mô nên các cá nhân không thể giải quyết được.
Chúng ta đưa ra lập luận bác bỏ như sau: 
Trước hết thừa nhận rằng các hành động tự phát của cá nhân có thể chưa đủ, nhưng họ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng và gây áp lực lên các tổ chức, chính phủ, doanh nghiệp để từ đó cá tổ chức lớn đó đưa ra những thay đổi hoặc hành động.
Sau đó bạn có thể đưa ra ví dụ cụ thể về việc hành động của một cá nhân nào đó đã nâng cao ý thức cộng đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội về bảo vệ môi trường.

Đối với đoạn thứ 2: thảo luận về quan điểm các vấn đề môi trường sẽ không thể được giải quyết trừ khi các cá nhân hành động.
Ở đây chúng ta cũng đưa ra lập luận bác bỏ gồm các ý sau:
Trước hết đưa ra ý kiến tầm ảnh hưởng của cá nhân là khá hạn chế đối với một số vấn đề có quy mô lớn. 
Sau đó nhấn mạnh thêm là phải có các thay đổi mang tính hệ thống, phải có các nỗ lực chung để giải quyết vấn đề môi trường.
Đưa ra lập luận rằng việc chỉ trông chờ vào hành động của cá nhân thì không thể có được những bước tiến tích cực trong việc bảo vệ và giải quyết các vấn đề môi trường.

Như vậy trong cả hai đoạn thân bài chúng ta không những đã thảo luận sâu về các quan điểm mà còn đưa ra những lý lẽ để làm rõ lập trường của người viết. Bằng cách này việc đưa ra quan điểm của người viết ở mở bài, tiếp tục được bổ sung làm rõ ở thân bài, và việc suy ra kết luận ở cuối bài sẽ là sự phát triển tự nhiên và hợp logic của lập luận.

Thông qua bài này mình cũng hy vọng các bạn học được cách lập luận chặt chẽ để bài viết dạng này không còn bị kiểu mỗi đoạn phân tích một ý, xong rồi mở đầu và kết luận lại nói sang một ý khác nữa. 

Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để luyện viết theo dàn ý này trước khi tham khảo bài viết mẫu. 

Environmental concerns present a pressing issue in today’s world. While some argue that these problems exceed individual capabilities to solve, others argue that progress can only be achieved through individual initiative. In my opinion, a combination of individual actions and collective efforts is essential to effectively address environmental problems.

 

Environmental issues are undeniably complex and formidable, often surpassing the capacity of individuals to solve on their own. Climate change, deforestation, and pollution are among these intricate problems that require collective action. The magnitude and complexity of these challenges necessitate large-scale initiatives and policies. For instance, global agreements like COP26 and the Kyoto Protocol emphasize the importance of coordinated efforts, including government regulations and international cooperation. Nevertheless, individual actions should not be disregarded. While they may not provide a comprehensive solution independently, they have the power to raise awareness and initiate a ripple effect. When individuals take action, they inspire others to follow suit and exert pressure on governments and corporations to adopt more environmentally friendly practices. Consequently, while individual actions may not fully resolve environmental problems, they play a vital role in instigating change and propelling collective efforts towards a sustainable future.

Phần thân bài 2 và kết luận.

Despite claims that environmental problems are beyond individuals’ control, I strongly believe that individuals must take responsibility and address these urgent issues. The collective impact of individual actions should not be underestimated. By embracing renewable energy sources, individuals can contribute to reducing carbon emissions and mitigating climate change. Making sustainable consumer choices also has the potential to influence market practices and encourage companies to adopt more eco-friendly production methods. Increased individual engagement can drive policy changes and promote corporate responsibility. However, it is important to recognize that individual actions have limitations in solving large-scale environmental problems. Industrial pollution and resource depletion require systemic changes and collective efforts. Relying solely on individual actions may hinder progress. Therefore, while individual actions are crucial, it is imperative to acknowledge the need for broader systemic and collective approaches to effectively tackle environmental challenges.

In conclusion, while some argue that environmental problems are too immense for individuals to address alone, others believe that individual actions are essential for resolving such issues. However, I firmly believe that a successful resolution requires a synergy of both individual efforts and collective endeavors to effectively combat environmental challenges.

ielts-writing-task-2

Các bạn xem lại một lần nữa bài viết, lưu ý các câu in vàng đậm thể hiện câu chủ đề và quan điểm thống nhất của người viết. 

Bài IELTS Writing task 2 cần viết tối thiểu 250 chữ. Nhưng chúng ta cũng không nên viết quá dài. Thường thì mình sẽ không bao giờ viết tới 400 chữ cả. Mà độ dài trung bình sẽ trên dưới 300 chữ. Với bài này mình viết 381 chữ, như vậy với bản thân mình là hơi dài. Mình sẽ viết một bài nữa vẫn với dàn ý này xem có thể rút ngắn xuống thêm chút nào không. Các bạn hãy tham khảo thêm bài dưới đây để xem cách sử dụng từ vựng có gì khác không nhé. 

Mở bài và thân bài 1:

Environmental problems pose significant challenges in today’s world. There is a debate regarding whether these issues are too immense for individuals to address or if progress can only be achieved through individual action. In my opinion, a combination of individual actions and collective efforts is necessary to effectively tackle environmental problems.

Undoubtedly, environmental problems like climate change, deforestation, and pollution are complex and surpass the capabilities of individuals acting alone. The magnitude and complexity of these issues call for large-scale initiatives and policies. International agreements such as COP26 and the Kyoto Protocol emphasize the importance of coordinated actions, including government regulations and international cooperation. However, individual actions should not be overlooked. While they may not provide comprehensive solutions, they can raise awareness and create a ripple effect. When individuals take action, it inspires others to follow suit and exerts pressure on governments and corporations to adopt more environmentally friendly practices. Thus, individual actions play a crucial role in initiating change and driving collective efforts towards a sustainable future.

Thân bài 2 và kết bài:

Despite arguments suggesting that individuals are incapable of addressing environmental problems, I firmly believe that individuals must take responsibility and confront these urgent issues. The collective impact of individual actions should not be underestimated. For instance, by adopting renewable energy sources, individuals can contribute to reducing carbon emissions and mitigating climate change. Sustainable consumer choices can influence market practices, encouraging companies to adopt more eco-friendly production methods. Increased individual engagement can also drive policy changes and promote corporate responsibility. Nevertheless, it is essential to acknowledge the limitations of individual actions in resolving large-scale environmental problems. Industrial pollution and resource depletion necessitate systemic changes and collective efforts. Relying solely on individual actions may impede progress. Therefore, while individual actions are crucial, it is imperative to recognize the need for broader systemic and collective approaches to effectively tackle environmental challenges.

In conclusion, while some argue that individuals cannot single-handedly address environmental problems, others believe that individual actions are indispensable. However, I firmly believe that a successful resolution requires a synergy of both individual efforts and collective endeavors to effectively combat environmental challenges.

Như vậy bài ngắn hơn bài trước. Chúng ta cùng xem lại các câu in vàng đậm thể hiện quan điểm của người viết nhé. Hy vọng với phần giải chi tiết với hai bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Xem video giải đề tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *