Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS writing task 2 chủ đề giáo dục đại học

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 chủ đề giáo dục đại học, dự đoán cho quý 2, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

Some people believe that university education should focus on the skills of employment for the future. Others think they should focus on academic study only. Discuss both views and give your own opinion. (Education)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

ielts-writing-task-2

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề trọng tâm của giáo dục đại học. Đề dự đoán cho quý 2, năm 2023.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Đề bài cụ thể như sau: Một số người tin rằng giáo dục đại học nên tập trung vào các kỹ năng để phục vụ cho việc tuyển dụng sau này. Một số khác tin rằng giáo dục đại học chỉ nên tập trung vào nghiên cứu học thuật. Thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân của bạn.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.
Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. 
Đề bài này yêu cầu chúng ta viết về trọng tâm của giáo dục đại học là dạy người học các kỹ năng nghề hay là tập trung vào nghiên cứu học thuật. Câu hỏi cụ thể là thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Theo kinh nghiệm dạy của mình đối với dạng bài này, thì hầu hết học sinh của mình đều gặp khó khăn hoặc không đưa ra được quan điểm cá nhân. Thay vào đó các bạn hay chọn hướng là nghiêng theo một quan điểm trong số hai quan điểm của đề bài. Thực ra mình không hề khuyến khích cách làm như vậy. Nếu như là dạng đề Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm, thì bạn mới nên trả lời là tôi đồng ý, hoặc đa phần đồng ý hoặc phản đối. 
Còn nếu đề bài hỏi bạn đưa ra ý kiến cá nhân thì bạn cần đưa ra ý kiến cá nhân. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của người chấm bài, nếu người ta hỏi ý kiến của bạn là gì mà bạn trả lời là tôi đồng ý với người A, hoặc tôi đồng ý với người B, thì đây có còn là quan điểm cá nhân của bạn nữa hay không? Thế tóm lại là bạn nghĩ như thế nào.
Khi quá bí ý kiến, bạn có thể chọn một giải pháp cứu cánh đó là paraphrase quan điểm mà bạn thiên hơn về, và lấy đó làm quan điểm cá nhân của mình. 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. Có vốn từ vựng rộng là một trong những yếu tố giúp đạt điểm cao cho tiêu chí Lexical Resource trong IELTS Writing task 2.

Xem phần dàn ý chi tiết dưới đây:

Đối với dạng bài thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân thì cách triển khai bài không hề khó. 
Mở bài các bạn đưa ra ý kiến là: phải có cách tiếp cận toàn diện đối với giáo dục đại học.
Đoạn thân bài 1, chúng ta sẽ thảo luận về quan điểm thứ nhất. và đưa ra Rebuttal (lập luận bác bỏ).
Đoạn thân bài 2, chúng ta sẽ thảo luận về quan điểm thứ hai và cũng đưa ra phần lập luận bác bỏ.
Kết bài chúng ta khẳng định lại một lần nữa quan điểm cá nhân được nêu trong mở bài.

Các bạn hãy nghiên cứu dàn ý chi tiết trên và dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài luận sau đó tham khảo bài viết mẫu cho dàn ý này ở phía dưới nhé.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Differing perspectives exist regarding the emphasis of university education. This essay will discuss both viewpoints and present a nuanced opinion. In my perspective, while equipping students with employment skills is vital, a balanced integration of practical skills and academic study is crucial for a comprehensive education.

Firstly, there are those who assert that university education should prioritize future employment skills. This perspective is motivated by the competitiveness of the job market, which demands practical proficiencies. Attaining these skills during university equips students with a competitive edge. For instance, specialized technical courses and immersive internships provide hands-on training and directly prepare students for specific career paths. However, overlooking critical thinking and personal development can be a drawback of this approach. A narrow focus on employment skills limits intellectual growth and comprehensive understanding of various disciplines. To my mind, nurturing creativity, problem-solving, and a broad understanding of the world should be the core objectives of university education. While job preparation is important, it should not be the sole purpose.

Thân bài 2 và kết bài.

On the contrary, there are others who argue that university education should solely concentrate on academic study. They contend that a holistic understanding of various subjects enables students to adapt to professional fields. Academic study allows students to explore their interests and cultivate a passion for learning. For example, the study of philosophy, literature, or history nurtures analytical thinking and effective communication, which are valuable in any career. However, I contend that the absence of practical skills may hinder employability. In the current job market, employers seek candidates who possess both theoretical knowledge and practical abilities. Insufficient job skills may pose challenges to employment opportunities and hinder career advancement. Therefore, universities should equip students with the practical demands of the workforce to ensure their success.

In conclusion, equipping students with future employment skills while providing a solid foundation in academic study is imperative. My opinion is that practical skills and intellectual growth should be seamlessly intertwined. By emphasizing the significance of acquiring practical skills and nurturing personal development, universities can prepare students for both the demands of the job market and a fulfilling intellectual journey.

Các bạn xem lại một lần nữa bài viết nhé.

Mình sẽ viết thêm một bài mẫu nữa để mọi người tham khảo.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Với dàn ý này mình sẽ không đi vào phân tích cụ thể nữa. Bạn hãy tự nghiên cứu thật kỹ về dàn ý và cách triển khai của dàn ý này, sau đó dành ra 30 phút để viết bài luận hoàn chỉnh cho dàn ý này nhé. 

Bạn hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây.

The role of university education in preparing students for the future is a topic that elicits ongoing debate. While some argue for the utmost emphasis on employment skills, others advocate for a strong focus on academic study. In my view, a holistic approach that harmoniously integrates both aspects is indispensable for a comprehensive university education.

A myriad of individuals opine that emphasizing employment skills in university education offers innumerable benefits. This approach enables universities to meet the burgeoning demands of rapidly advancing industries, such as artificial intelligence and robotics, which require specialized knowledge and practical expertise. By centering on these skills, universities can equip students to thrive in emerging sectors, augmenting their overall employability. For instance, graduates well-versed in AI and robotics are better positioned to secure employment in high-demand fields. Moreover, an emphasis on employment skills heightens the likelihood of graduates finding meaningful employment, thereby reducing unemployment rates and fostering improved economic growth. However, it is crucial to integrate practical skills with theoretical knowledge to avoid a narrow skill set. I believe a well-rounded education that seamlessly blends academic study with vocational training equips students with a comprehensive and adaptable skill set for various professional contexts.

Thân bài 2 và kết bài.

On the other hand, certain individuals contend that a robust focus on academic study in university education is pivotal for a well-rounded education. Furthermore, it nurtures critical thinking and analytical skills, which are indispensable for intellectual growth. Courses in humanities and sciences encourage students to analyze complex issues, think critically, and develop a broader perspective. These skills are priceless for tackling societal challenges and making informed decisions. Moreover, academic study serves as a catalyst for innovation and research, thereby contributing to societal progress. Nevertheless, critics argue that excessive focus on academic study may create a gap between education and real-world application. However, this gap can be bridged by integrating practical elements within academic study. To my mind, incorporating internships, industry projects, and case studies allows students to apply theoretical knowledge in practical settings, ensuring academic study remains relevant and applicable to real-world scenarios.

In conclusion, prioritizing employment skills enhances employability, while academic study fosters critical thinking, innovation, and societal progress. I believe, by integrating practical elements, universities bridge theory and practice, equipping students for future success. 373 words

Hy vọng với phần giải chi tiết với hai bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Xem video giải đề tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *