IELTS Writing Task 2 forecast: local or global food (advantages outweigh disadvantages)

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 chủ đề về thực phẩm, dự đoán cho quý 2, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2: In the past, people ate local food in season. Nowadays, people buy a variety of foods from all over the world. Do the advantages outweigh the disadvantages? (Social)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

 
ietls-writing-task-2

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề lựa chọn thực phẩm địa phương hay toàn cầu. Đề dự đoán cho quý 2 và 3, năm 2023.

ietls-writing-task-2

Đề bài cụ thể như sau: Trong quá khứ, con người sử dụng thực phẩm theo mùa được sản xuất tại địa phương. Ngày nay, con người mua nhiều loại thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Lợi ích của việc này có vượt qua các bất lợi không?

ietls-writing-task-2

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.

Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết.
Chủ đề của bài là: thực phẩm được sản xuất theo mùa tại địa phương hay thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới.
Câu hỏi cụ thể: lợi ích có vượt qua các bất lợi không.

Với câu hỏi này chúng ta có thể trả lời theo hai hướng dễ dàng nhất là: lợi ích nhiều hơn bất lợi, hoặc bất lợi nhiều hơn lợi ích.
Không nên trả lời lấp lửng vừa lợi vừa hại vì sẽ dễ bị lạc sang dạng đề phân tích ưu và nhược điểm hoặc dạng đề phân tích hai quan điểm.

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

In the past, people ate local food in season

 • Previously, individuals consumed locally sourced food that was in accordance with the seasons.
 • In earlier times, people would partake in seasonal, locally grown produce.
 • In bygone eras, individuals adhered to the practice of consuming food that was both local and in sync with the seasons.
 • In former days, people would enjoy food that was sourced from nearby regions and aligned with the appropriate time of year.
 • Historically, individuals would partake in locally available food that corresponded with the prevailing seasons.

Nowadays, people buy a variety of foods from all over the world

 • Presently, individuals purchase a diverse range of food items sourced globally.
 • In the contemporary era, people acquire a wide assortment of food products from various corners of the globe.
 • In the current times, individuals engage in the practice of procuring a multitude of foodstuffs that originate from different parts of the world.
 • Today, it is common for people to obtain a variety of food items that are sourced internationally.
 • In the modern age, individuals have embraced the habit of acquiring a wide array of foods that come from diverse global origins.

the advantages outweigh the disadvantages

 • The benefits surpass the drawbacks.
 • The positive aspects outweigh the negative ones.
 • The advantages prevail over the disadvantages.
 • The merits outweigh any potential downsides.
 • The pros outweigh the cons.

Với đề bài này mình sẽ triển khai theo hai hướng và đưa ra hai bài viết mẫu tương ứng để các bạn so sánh. Như đã đề cập ở trước thì dạng bài này chúng ta nên đưa ra định hướng triển khai rõ ràng không nên nói nước đôi, vừa lợi vừa hại. Cách triển khai thứ nhất mình sẽ đưa ra quan điểm rằng: lợi ích vượt trội bất lợi. 

Trước khi vào phần dàn ý chi tiết mình có một lưu ý, đó là mọi người cần phải luôn ghi nhớ câu hỏi của đề bài là gì và hướng triển khai của mình là gì để khi phân tích đoạn thân bài chúng ta không đi lan man, lạc đề hoặc lại đi chứng minh cho quan điểm trái ngược với định hướng ban đầu.

Câu hòi của đề bài đặt ra là: ngày nay con người mua thực phẩm được sản xuất từ khắp mọi nơi trên thế giới, lợi ích của việc này có vượt trội các bất lợi không?

Và câu trả lời của chúng ta là: CÓ. Lợi ích vượt trội so với bất lợi.

Với định hướng này, mình sẽ triển khai hai đoạn thân bài tương ứng như sau: 
Đoạn thân bài 1: nêu các lợi ích của việc tiêu thụ thực phẩm được sản xuất toàn cầu, với 3 ý bổ sung đưa ra 3 lợi ích.
Đoạn thân bài 2: phân tích về những ưu điểm nổi trội của việc tiêu thụ thực phẩm toàn cầu, đưa ra nhược điểm có thể có nhưng sẽ phản biện để củng cố lập luận. 
Phần thân bài 1, cấu trúc rất đơn giản với việc đưa ra 3 lợi ích và phân tích các lợi ích đó. Các bạn tự nghiên cứu trong phần dàn bài chi tiết. 

Phần thân bài 2 chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn một chút vì phần này chúng ta cần đưa ra các lập luận phản biện.
Sau khi thân bài 1 đã đưa ra các lợi ích của việc tiêu thụ thực phẩm toàn cầu rồi, đoạn thứ 2 chúng ta phân tích về 1 số nhược điểm. Ở đây, chúng ta đưa ra 2 nhược điểm chính là việc ảnh hưởng về kinh tế tới người nông dân địa phương và quan ngại về sức khỏe. Các bạn có thể nói thêm về nhược điểm giá thành cao hoặc không hợp khẩu vị địa phương, tuy nhiên mình không đưa vào vì bài sẽ quá dài. 
Khi phân tích các nhược điểm này chúng ta lưu ý sẽ nói giảm tác động của nhược điểm xuống và bắt buộc đưa ra các lập luận phản biện để thuyết phục người đọc rằng những nhược điểm này tuy có nhưng so với ưu điểm thì ít hơn rất nhiều. Và nhược điểm này có thể dễ dàng được khắc phục.

Với nhược điểm thứ nhất là tác động kinh tế tới người nông dân địa phương, chúng ta sẽ phản biện là đây là cái nhìn rất ngắn hạn và thiển cận vì thực chất nông dân địa phương có thể xuất khẩu sản phẩm của họ và kiếm nhiều tiền hơn. Vì vậy, việc tiêu thụ thực phẩm toàn cầu sẽ giúp hàng hóa nông sản được lưu thông mạnh mẽ, mang lại cơ hội nhiều hơn cho nông dân.

Với nhược điểm về vấn đề sức khỏe, chúng ta sẽ phản biện lại rằng để nhập khẩu được thực phẩm thì sản phẩm phải trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt, nên sẽ hạn chế được các vấn đề sức khỏe. Hơn nữa việc xuất nhập khẩu thực phẩm đòi hỏi các quốc gia phải nâng cao chất lượng sản phẩm, làm cho sản phẩm an toàn hơn, chất lượng hơn để vào được các thị trường khó tính, từ đó nâng cao chất lượng chung của thực phẩm.

Như vậy là chúng ta đã phân tích rất kỹ đề này theo hướng triển khai: lợi ích vượt trội bất lợi. Các bạn hãy dành 30 phút để viết bài theo dàn ý dưới đây trước khi tham khảo bài mẫu.

Introduction:

 • Introduce the topic
 • State the thesis: In my opinion, the advantages of buying a variety of foods from all over the world outweigh the disadvantages.

Body paragraph 1: Topic sentence: The availability of a variety of foods offers numerous benefits.

 • Supporting detail 1: Expanded culinary options: Access to diverse cuisines
  • Benefit: Enables individuals to explore different flavors and cultural experiences
  • Example: Trying sushi or pad Thai for the first time
 • Supporting detail 2: Seasonal availability year-round
  • Explanation: Importing food from different regions
  • Benefit: Allows individuals to enjoy seasonal produce all year
 • Supporting detail 3: Economic advantages
  • Explanation: Increased trade and globalization
  • Benefit: Boosts the economy by creating jobs and generating revenue

Body paragraph 2: Topic sentence: Despite the advantages, there are some potential drawbacks to buying a variety of foods from all over the world.

 • Supporting detail 1: Economic impact on local producers
  • Explanation: Competition from cheaper imported goods => Decreased market share for local farmers and businesses
  • Example: Small-scale farmers struggling to compete with imported produce
  • Rebuttal: Local farmers exporting their products to foreign markets
 • Supporting detail 2: Health concerns
  • Explanation: Imported foods may not meet local quality and safety standards => Potential risks of contamination or pesticide residues
  • Example: Food recalls due to safety issues
  • Rebuttal: Import regulations and quality control measures ensure the safety of imported foods, reducing the risk to consumers.

Conclusion:

 • Summary of main points from each body paragraph
 • Restate thesis statement: The advantages of buying a variety of foods from all over the world clearly outweigh the disadvantages.

Mở bài và thân bài 1 bài viết IELTS Writing Task 2.

In the past, people predominantly consumed local, seasonal food. However, in today’s globalized world, there has been a shift towards purchasing a diverse array of foods from different regions. While there are drawbacks associated with this change, I firmly believe that the benefits outweigh them.

The availability of a wide variety of foods offers numerous advantages. Firstly, it provides individuals with an expanded range of culinary options, enabling them to explore diverse flavors and cultural experiences. For instance, trying dishes like sushi or pad Thai for the first time introduces people to novel and exhilarating tastes. Additionally, the ability to import food from different regions ensures year-round access to seasonal produce that would otherwise be limited to specific times of the year. Moreover, the increased trade and globalization associated with buying a variety of foods globally have significant economic benefits, including job creation and revenue generation, thereby bolstering the economy.

Thân bài 2 và kết bài.

Despite these advantages, it is important to consider potential drawbacks. One notable concern is the economic impact on local producers. The prevalence of cheaper imported goods often results in reduced market share for local farmers and businesses, placing them in a disadvantaged position against imported produce. However, it should be noted that some local farmers can benefit from exporting their products to foreign markets, which helps alleviate the negative impact. Additionally, health concerns arise when purchasing imported foods that may not meet local quality and safety standards, posing potential risks such as contamination or pesticide residues that can jeopardize consumer well-being. Nevertheless, it is essential to acknowledge the existence of import regulations and quality control measures that ensure the safety of imported foods, thus minimizing the risk to consumers.

In conclusion, despite concerns about the financial impact on local producers and imported food safety, these issues can be addressed through strategic market opportunities and regulations. The advantages of diverse culinary options, year-round access to seasonal produce, and economic benefits strongly support buying foods from different regions.

Các bạn cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết, lưu ý các phần in vàng đậm thể hiện quan điểm và luận điểm chính của bài viết.

Phần thứ hai chúng ta cùng triển khai dàn ý chi tiết cho quan điểm bất lợi vượt trội các lợi ích. 
Như vậy hướng triển khai này chúng ta sẽ đưa ra các luận điểm và luận cứ chứng minh bất lợi của việc tiêu thụ thực phẩm được sản xuất toàn cầu.

Dàn ý chi tiết cho hướng triển khai này gồm hai đoạn thân bài với câu chủ đề như sau:
Thân bài 1 đưa ra các bất lợi của việc tiêu thụ thực phẩm toàn cầu. 
Để làm rõ câu chủ đề này, mình đưa ra ba bất lợi: 
1. Giá trị dinh dưỡng và độ tươi ngon.
2. Tác động môi trường.
3. Tác động văn hóa, đặt biệt là văn hóa ẩm thực.
Phần triển khai cụ thể từng ý thì mọi người tham khảo thêm trong dàn ý chi tiết.

Thân bài 2: đưa ra một số lợi ích nhỏ của việc tiêu thụ thực phẩn toàn cầu, sau đó so sánh với tiêu thụ sản phẩm theo mùa tại địa phương, hoặc đưa ra lập luận phản biện để chỉ ra các lợi ích này là không đáng kể so với các bất lợi nó mang lại.

Cụ thể, thân bài 2 đưa ra 2 lợi ích nhỏ đó là: 
1. Tiếp cận các loại thực phẩm đa dạng. 
Với ý này chúng ta sẽ phản biện rằng: các loại thực phẩm nhập khẩu này thường là loại thương mại hóa và không mang đặc trưng ẩm thực. Hoặc đưa ra lý lẽ rằng việc sử dụng chất bảo quản, hoặc phụ gia bảo quản trong quá trình vận chuyển khiến chất lượng và mùi vị của các loại thực phẩm này không còn giữ được vị nguyên bản.
2. Lợi ích kinh tế của việc tiêu thụ các sản phẩm toàn cầu.
Lập luận phản biện lại ý kiến này như sau:
Lợi ích của việc tiêu thụ sản phẩm này chủ yếu thuộc về thương lái hoặc các đơn vị phân phối, vận chuyển, còn các nhà sản xuất hoặc nông dân tạo ra thực phẩm thì không được lợi nhiều. 
Hơn nữa còn gây ra tình trạng khai thác tài nguyên hoặc sức lao động ở những nước đang phát triển để phục vụ nhu cầu trên toàn cầu. Ví dụ, một số nước đang phát triển như Trung Quốc phát triển chăn nuôi lợn, bò, gia cầm để phục vụ thịt toàn cầu nhưng sự phát triển này khiến cạn kiệt nguồn nước, gây ô nhiễm nước, ô nhiễm đất do chăn thả, hoặc nuôi gia súc với quy mô lớn. Hoặc một số nơi nông sản có giá rất rẻ mạt so với công sức người nông dân bỏ ra do những hạn chế nhập khẩu của một số thị trường tiêu thụ. Chúng ta sẽ đưa ra một số ví dụ điển hình để làm giảm ưu điểm về kinh tế đi.

Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết bài hoàn chỉnh theo dàn ý chi tiết này, sau đó bạn hãy tham khảo bài viết mẫu cho hướng triển khai này dưới đây.

Introduction:

 • Topic: Shift from local, seasonal food to global food consumption
 • Opinion: Disadvantages outweigh advantages

Body paragraph 1: Topic Sentence: Significant drawbacks of global food consumption

 • Supporting Detail 1: Nutritional value and freshness
  • Local, seasonal food is fresher and more nutritious
  • Long transportation and storage degrade nutrients
 • Supporting Detail 2: Environmental impact
  • Global food production and transportation contribute to carbon emissions and deforestation
  • Ecological consequences of long-distance food supply chains
 • Supporting Detail 3: Cultural erosion
  • Availability of diverse foods leads to loss of traditional culinary practices
  • Globalization homogenizes diets and diminishes cultural diversity

Body paragraph 2: Topic Sentence: Some advantages, but outweighed by disadvantages

 • Supporting Detail 1: Access to diverse flavors and cuisines
  • International foods allow culinary exploration and exposure to different cultures
  • Broadens gastronomic horizons
 • Rebuttal 1: Lack of authenticity and quality
  • Imported foods often lack authentic taste and quality from their place of origin
  • Preservation during transportation compromises taste and texture
 • Supporting Detail 2: Economic benefits
  • Global food trade creates economic opportunities for producers and exporters
  • Generates income and employment, especially in developing countries
 • Rebuttal 2: Economic inequality and exploitation
  • Benefits of global food trade unevenly distributed, leading to economic disparities
  • Labor and resource exploitation in developing countries to meet global demands

Conclusion:

 • Summarize main ideas: Disadvantages outweigh advantages of global food consumption
 • Restate opinion: Drawbacks of global food outweigh benefits
 • Encourage: Support local, seasonal food

Mở bài và thân bài 1.

In the past, people primarily consumed local, seasonal food, but nowadays, the trend has shifted towards purchasing a variety of foods from around the world. This essay argues that the disadvantages of this shift outweigh the advantages.

Global food consumption comes with significant drawbacks. Firstly, local, seasonal food holds an advantage in terms of freshness and nutritional value when compared to imported foods. The long transportation and storage processes often result in nutrient degradation. Secondly, the production and transportation of global food contribute to carbon emissions and deforestation, which have severe environmental consequences. Additionally, the availability of diverse foods from different cultures can lead to the erosion of traditional culinary practices, ultimately homogenizing diets and diminishing cultural diversity.

Thân bài 2 và kết bài.

While there are advantages to global food consumption, they are outweighed by the disadvantages. Access to diverse flavors and cuisines allows for culinary exploration and exposure to different cultures, broadening gastronomic horizons. However, a lack of authenticity and quality is a common issue with imported foods, as the preservation methods used during transportation can compromise the taste and texture of the products. Furthermore, the global food trade generates economic benefits, particularly for producers and exporters, stimulating income and employment, especially in developing countries. Nevertheless, this trade also perpetuates economic inequality and exploitation, as the benefits are not distributed evenly, and there is a risk of labor and resource exploitation in developing countries to meet global demands.

In conclusion, the disadvantages of shifting towards global food consumption outweigh the advantages. The loss of nutritional value, environmental impact, and cultural erosion are significant concerns. While access to diverse flavors and economic benefits exist, the lack of authenticity, economic inequality, and exploitation diminish their value.

Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in vàng đậm. 
Hy vọng với phần giải chi tiết với 2 bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề ưu điểm có vượt trội nhược điểm không. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Xem video giải đề chi tiết tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *