IELTS Writing Task 2 forecast: modern technology vs. traditional methods to record personal events

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 chủ đề thảo luận sử dụng công nghệ hiện đại hay cách truyền thống để ghi lại các sự kiện quan trọng, dự đoán cho quý 2, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

Some people believe that using modern technology (digital photographs, blogs) is the best way to record and remember important personal events. Others think traditional methods (making photo albums, writing diaries) are better. Discuss both views and give you own opinion .(science and technology)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề sử dụng thiết bị hiện đại hay cách thức truyền thống để ghi lại các sự kiện quan trọng. Đề dự đoán cho quý 2, năm 2023.

ielts-writing-task-2

Đề bài cụ thể như sau: Một số người cho rằng sử dụng công nghệ hiện đại (ảnh số, trang tin cá nhân) là cách tốt nhất để ghi lại các sự kiện cá nhân trọng đại. Một số khác cho rằng các cách truyền thống như làm album ảnh, viết nhật ký thì tốt hơn. Thảo luận về hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân.

ielts-writing-task-2

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.

Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Phân tích đề

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết.

Chủ đề của bài yêu cầu viết về cách để lưu trữ hoặc ghi chép các sự kiện trọng đại của cá nhân:
Cách 1: sử dụng công nghệ hiện đại.
Cách 2: sử dụng các cách truyền thống.
Câu hỏi cụ thể: thảo luận về hai quan điểm và đưa ra quan điểm cá nhân. 
Với dạng đề này chúng ta xác định quan điểm cá nhân của mình về chủ đề này trước. Ví dụ mình đưa ra một số quan điểm là:
1. Nên sử dụng linh hoạt và phù hợp với sở thích và nhu cầu.
2. Việc sử dụng phương pháp nào phụ thuộc nhiều vào độ tuổi, giới trẻ thích áp dụng công nghệ hơn, con người lớn tuổi ưa thích các cách truyền thống hơn. 
3. Nên sử dụng nhiều cách, nhưng thiên về cách truyền thống vì giúp khắc sâu kỹ niệm hơn, sử dụng thiết bị công nghệ chỉ để dự phòng.

Khi xác định được rõ ý kiến cá nhân thì việc phân tích trong phần thân bài sẽ rõ ràng hơn nhiều, và chúng ta sẽ đưa ra được những lập luận trong thân bài để liên kết, làm rõ ý kiến cá nhân. 

Paraphrase và tìm ý

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

Các bạn tham khảo các đề dự đoán khác cùng dạng Discuss both views and give your own opinion ở đây:

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS writing task 2 chủ đề giáo dục đại học

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS writing task 2 chủ đề công nghệ làm tăng hay hạn chế tội phạm

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS writing task 2 chủ đề vấn đề môi trường

Đối với dạng bài này thì lỗi lập luận chúng ta hay mắc phải nhất đó là:
1. Không có ý kiến cá nhân.
2. Nếu có quan điểm cá nhân thì không có sự liên kết hay ý bổ sung gì cho quan điểm cá nhân ở thân bài. 
3. Mở bài đưa ra ý kiến cá nhân, thân bài thảo luận về 2 quan điểm khác không liên quan, rồi kết bài lại đưa ra ý kiến cá nhân. Cả bài không có liên kết, không có sự phát triển lập luận. 
Nếu bạn còn mắc một trong số các lỗi trên hãy tham khảo hết các bài giải đề dự đoán trong danh sách phát này để thành thạo cách làm dạng đề thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân nhé. 

Dàn ý chi tiết:

Mình sẽ đưa ra hai dàn ý chi tiết và 2 bài viết mẫu để các bạn hiểu rõ hơn cách làm dạng đề này nhé. 

Dàn ý chi tiết 1: ý kiến cá nhân của mình là: lựa chọn cách thức nào thì tùy vào sở thích và sự tiện lợi với từng đối tượng.

Các phần thân bài cụ thể mình sẽ trình bày các ý sau:

Thân bài 1: thảo luận về cách sử dụng các phương tiện công nghệ hiện đại. Mở rộng luận điểm chính này bằng 3 ý hỗ trợ, các bạn xem thêm trong phần dàn bài chi tiết.
Để liên kết đoạn này với ý kiến cá nhân của mình đã nêu trong mở bài, mình sẽ thêm phần lập luận phản biện ở đây. Chúng ta có thể đưa ra ý kiến là các hình thức công nghệ hiện đại cũng có những bất cập như có thể mất dữ liệu, hay quan ngại về vấn đề quyền riêng tư. Cho nên lựa chọn sủ dụng hay không vẫn phải do sở thích và mong muốn của người dùng. Như vậy chúng ta đã kéo được ý này hỗ trợ cho ý kiến cá nhân đã nếu trong mở bài.

Trong thân bài 2 chúng ta thảo luận về các cách truyền thống. Mình cũng đưa ra 3 ý bổ sung. Và sau đó cũng có phần lập luận phản biện để liên kết với quan điểm cá nhân. Ở đâ mình phản biện rằng cách thức truyền thống cũng có hạn chế như phải bảo quản, dễ hỏng, dễ mất và tốn thời gian. Từ đó dẫn dắt sang kết luận là phải sử dụng cách gì tiện dụng nhất cho người dùng để liên kết với quan điểm mà mình đã đưa ra ở mở bài.

Bây giờ các bạn hãy nghiên cứu thật kỹ dàn ý chi tiết này để nắm rõ cách lập luận. Sau đó hãy dành 30 phút để viết bài hoàn chỉnh và tham khảo bài viết mẫu cho dàn ý 1 dưới đây.

Introduction:

 • Introduce the topic of recording and remembering important personal events.
 • State the writer’s view that the choice between modern technology and traditional methods depends on personal preference and convenience.

Body paragraph 1: Opinion 1 – Using modern technology (digital photographs, blogs) is the best way to record and remember important personal events.

 • Supporting detail 1: Convenience and accessibility of digital photographs and blogs.
 • Supporting detail 2: Ability to store and organize a large number of digital files.
 • Supporting detail 3: Ease of sharing and preserving memories through online platforms.
 • Rebuttal of opinion 1, support writer’s view: Acknowledge the advantages of modern technology but highlight the drawbacks, such as reliance on technology, potential loss of data due to technical failures, and privacy concerns.

Body paragraph 2: Opinion 2 – Traditional methods (making photo albums, writing diaries) are better.

 • Supporting detail 1: Emotional value and tangibility of physical photo albums and diaries.
 • Supporting detail 2: Enhancing memory retention through the physical act of writing and organizing.
 • Supporting detail 3: Preservation of personal history for future generations.
 • Rebuttal of opinion 2, support writer’s view: Recognize the merits of traditional methods but highlight their limitations, such as limited storage capacity, vulnerability to damage or loss, and time-consuming nature.

Conclusion:

 • Summarize the main points discussed in both body paragraphs.
 • Reiterate the writer’s view that the choice between modern technology and traditional methods depends on individual preferences and convenience.

Mở bài và thân bài 1.

Recording and recalling important personal events spark debate, with some advocating for modern technology like digital photographs and blogs, while others favor traditional methods such as photo albums and diaries. In my opinion, the decision between these approaches should be based on personal preference and convenience.

Modern technology provides convenience and accessibility for recording and preserving personal events. Digital photographs and blogs offer a convenient means of capturing and documenting significant moments. With smartphones equipped with high-quality cameras, capturing these events has become effortless. Additionally, digital files can be easily stored and organized, enabling quick retrieval and convenient browsing. Online platforms offer seamless ways to share and preserve memories, allowing friends and family to engage in the experience. However, it is crucial to acknowledge the drawbacks. I think overreliance on technology poses risks, as technical failures can result in data loss. Moreover, concerns about privacy and data security can undermine trust in digital media. Despite these drawbacks, the advantages of modern technology make it a compelling option for recording and remembering personal events.

Thân bài 2 và kết bài của bài viết IELTS Writing Task 2.

Traditional methods also hold merit in recording and cherishing personal events. Physical photo albums and diaries carry emotional value and provide a tangible connection to the captured memories. Browsing through photo albums and holding handwritten diaries can evoke nostalgia and a deeper emotional connection. Physically writing and organizing information is believed to enhance memory retention by engaging different cognitive processes. Furthermore, traditional methods allow for the preservation of personal history, ensuring that cherished memories are passed down to future generations. However, it is important to consider their limitations. Physical mediums have limited storage capacity and are susceptible to damage or loss. Additionally, creating and maintaining photo albums or writing diaries can be time-consuming. Despite these drawbacks, the emotional resonance and the ability to leave a physical legacy make traditional methods a valuable choice for recording and remembering personal events.

In conclusion, both modern technology and traditional methods have their merits in recording and remembering personal events. While modern technology offers convenience, accessibility, and easy sharing, traditional methods provide emotional value, memory enhancement, and the preservation of personal history. The choice ultimately depends on individual preferences and convenience, enabling individuals to curate their personal journey of remembrance.

Các bạn xem lại một lần nữa bài viết, lưu ý các câu in vàng đậm thể hiện câu chủ đề và quan điểm thống nhất của người viết. 

Mình sẽ viết thêm một dàn ý khác và một bài mẫu nữa để mọi người tham khảo nhé.  

Đối với dàn ý này mình sẽ đưa ra một quan điểm cá nhân khác, đó là: việc lựa chọn cách thức truyền thống hay công nghệ hiện đại phụ thuộc theo độ tuổi.

Cụ thể các phần thân bài mình sẽ triển khai các ý như sau:
Thân bài 1: Thảo luận về quan điểm sử dụng công nghệ hiện đại. Mình đưa ra hai ý bổ sung đó là:
1. Dễ tiếp cập và tiện lợi: cụ thể là dễ chia sẻ, có thể lưu trữ nhiều do dung lượng lưu trữ lớn. Các bạn xem kỹ phần mở rộng ý trong dàn ý chi tiết.
2. Có thể lưu trữ nhiều dạng phương tiện. Cụ thể: ảnh, chữ, video, ghi hình, ghi âm, hình động, phim, nhạc vân vân.
Để liên kết với phần ý kiến cá nhân rằng: hình thức phù hợp thì phụ thuộc vào độ tuổi, mình sẽ đưa ra lập luận bác bỏ với các ý kiến sau:
1. Phù hợp với giới trẻ, am hiểu công nghệ.
2. Phù hợp với sở thích và thói quen của người trẻ. Ví dụ, lúc nào cũng mang theo điện thoại nên dễ dàng ghi lại. 
3. Giới trẻ không phù hợp với phương pháp ghi chép ra nhật ký hay làm album ảnh vì quá mất thời gian.

Đối với thân bài 2: thảo luận về việc sử dụng các cách thức truyền thống. Mình cũng đưa ra 2 ý bổ sung chính là: giá trị về tình cảm và lưu trữ lâu dài. Mọi người xem kỹ phần phân tích trong dàn ý chi tiết.
Lập luận phản bác ở đây mình sẽ đưa các ý để thuyết phục rằng cách thức này phù hợp cho người lớn tuổi:
1. Người lớn tuổi đã có thói quen này, và quen thuộc với việc xem album ảnh hay ghi chép ra giấy.
2. Họ cảm thấy có nhiều tình cảm hơn và gắn bó hơn với những thứ hữu hình. 
3. Người lớn tuổi gặp khó khăn khi sử dụng các công nghệ hiện đại.

Như vậy chúng ta đã có một dàn ý chi tiết với ý kiến cá nhân là việc sử dụng phương thức nào thì phụ thuộc nhiều vào lứa tuổi. Các bạn hãy nghiên cứu thật kỹ dàn ý này và dành 30 phút để viết bài hoàn chỉnh trước khi xem phần bài mẫu tham khảo nhé.

I. Introduction

 • Introduce the topic
 • Thesis statement: Choice between modern technology (digital photographs, blogs) and traditional methods (photo albums, diaries) depends on accessibility and age groups.

Topic sentence: Some believe modern technology (e.g., digital photos, blogs) is ideal for personal events.

 • Accessibility and convenience:
  • Examples: Easy digital storage and organization.
  • Benefits: Sharing memories, fostering social connections.
 • Multimedia capabilities:
  • Explanation: Immersive experience with images, videos, and audio.
 • Rebuttal: Modern technology more suitable for young generations.
  • Tech-savviness: Youth comfortable with digital technology.
  • Adaptability: Aligns with preferences and habits.
  • Drawbacks of traditional methods: Time-consuming for younger individuals.

Topic sentence: Others prefer traditional methods (photo albums, diaries).

 • Sentimental value:
  • Examples: Tangible memories, flipping through pages.
  • Results: Deeper emotional connection, nostalgia.
 • Long-term preservation:
  • Explanation: Less susceptible to malfunctions, data loss.
  • Counterarguments: Digital files can be inaccessible.
 • Rebuttal: Traditional methods more suitable for older generations.
  • Familiarity: Comfortable with traditional methods.
  • Attachment to tangible items: Sentimental value.
  • Potential challenges: Difficulty with digital platforms.

Conclusion

 • Summary of body paragraphs’ ideas.
 • Restate writer’s view: Choice depends on accessibility and age groups.

Phần mở bài và thân bài 1.

The recording and preservation of important personal events is a subject that generates debate. Some argue that digital photographs and blogs are the most effective, while others claim photo albums and diaries are superior. This essay discusses both perspectives and presents my view considering accessibility and generational factors.

It is believed that modern technology, including digital photos and blogs, offers an ideal means of documenting personal events. This view is supported by the accessibility and convenience provided by such tools. For instance, digital storage allows for easy organization and retrieval of memories. Additionally, the benefits of modern technology extend to sharing these memories, fostering social connections among individuals. Furthermore, the multimedia capabilities of digital platforms provide an immersive experience through images, videos, and audio. However, it is important to acknowledge that modern technology is more suited to younger generations who are tech-savvy and adaptable to digital platforms, making them comfortable with using these tools. Conversely, traditional methods may be time-consuming for younger individuals.

Thân bài 2 và kết bài.

On the other hand, proponents of traditional methods, such as photo albums and diaries, argue for their effectiveness in recording and remembering personal events. These methods hold sentimental value as tangible memories that can be physically engaged with, such as flipping through photo albums or perusing handwritten diaries. This tangible experience can result in a deeper emotional connection and evoke nostalgia. Furthermore, traditional methods offer long-term preservation since they are less susceptible to malfunctions and data loss compared to digital files. Despite the counterargument that digital files can be inaccessible, traditional methods are often preferred by older generations who are familiar and comfortable with these approaches. The attachment to tangible items contributes to their sentimental value. Additionally, older individuals may face potential challenges in navigating digital platforms, adding to the appeal of traditional methods.

In conclusion, modern technology provides convenient storage and multimedia capabilities, appealing to the youth. Conversely, traditional methods offer sentimental value and long-term preservation, attracting older individuals. Therefore, when selecting a preferred method, one should consider accessibility preferences and generational disparities.

Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in vàng đậm. 
Hy vọng với phần giải chi tiết với 2 bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Xem video giải đề chi tiết tại đây. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *