IELTS Writing Task 2 forecast: fresh water (causes – solutions)

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 chủ đề về sự khan hiếm nước sạch, dự đoán cho quý 2-3, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

Fresh water is a limited resource in some parts of the world. Today, increasing demand has made it a global problem. What are the causes of this growing demand? What can governments and individuals do to respond to the problem? (Environment)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

ielts writing task 2 forecast

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề khan hiếm nước sạch. Đề dự đoán cho quý 2 và quý 3, năm 2023.

ielts writing task 2 forecast

Đề bài cụ thể như sau: Nước ngọt là một nguồn tài nguyên khan hiếm tại một số nơi trên thế giới. Ngày nay, nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng đang trở thành một vấn đề toàn cầu. Nguyên nhân nào dẫn tới nhu cầu ngày càng gia tăng này? Chính phủ và các cá nhân có thể làm gì để ứng phó trước vấn đề này.

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.

Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Phân tích đề

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. Chủ đề của bài nói về vấn đề nhu cầu sử dụng nước ngọt ngày càng gia tăng. Câu hỏi yêu cầu tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp cho vấn đề này. Đối tượng của đề gồm cá nhân và chính phủ. Do vậy khi đưa ra giải pháp chúng ta phải cho biết rõ đối tượng thực hiện giải pháp này là ai.

Paraphrase và tìm ý

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

Với đề bài dạng nguyên nhân và giải pháp thì không khó để chúng ta trình bày các luận điểm và luận cứ. Vì vậy, mình sẽ tập trung vào việc đưa ra nhiều ý tưởng để các bạn có nhiều tư liệu tham khảo cho bài viết của mình nhé.

Với dàn ý thứ nhất, mình trình bày 2 nguyên nhân:
1. Do tăng dân số. 
2. Do công nghiệp hóa và đô thị hóa.
Với mỗi nguyên nhân, chúng ta  phân tích kỹ bằng cách đưa ra các ý bổ sung: lý do, kết quả, và ví dụ.
Các bạn tham khảo cụ thể trong dàn ý chi tiết để viết bài.

Trong đoạn thân bài 2, nêu giải pháp, mình đưa ra hai giải pháp, một giải pháp do các cá nhân thực hiện, 1 giải pháp do chính phủ thực hiện.
1. Các chiến dịch tiết kiệm nước, do cá nhân thực hiện.
2. Đầu tư vào hạ tầng quản lý nước, do chính phủ thực hiện.
Với các giải pháp này, chúng ta nên đưa ra phần giải thích, ví dụ cụ thể và lợi ích hoặc kết quả mà các giải pháp này mang lại.

Detailed outline: 

Introduction:

 • Introduce the topic of fresh water scarcity and the increasing global demand.
 • State that this essay will explore the causes of the growing demand and propose solutions for governments and individuals to respond to this problem.

Body paragraph 1: Causes of the growing demand for fresh water

Cause 1: Population growth

 • Reason: Rapid population growth puts pressure on water resources.
 • Result: Increased demand for fresh water for drinking, sanitation, and agriculture.
 • Example: The population of many countries has doubled in the past few decades, leading to higher demand for water resources.

Cause 2: Industrialization and urbanization

 • Reason: Industrial and urban development require significant amounts of water.
 • Result: Increased demand for fresh water for manufacturing, energy production, and urban infrastructure.
 • Example: The establishment of factories and cities leads to higher water consumption for various purposes, such as cooling systems and domestic use.

Body paragraph 2: Solutions for governments and individuals to respond to the problem of limited fresh water resources

Solution 1: Water conservation campaigns (individuals)

 • Benefit: Encourages responsible water usage and reduces demand.
 • Example: Educating individuals about efficient water use through public awareness campaigns and promoting water-saving technologies like low-flow faucets and toilets.

Solution 2: Investment in water infrastructure (government)

 • Benefit: Enhances water storage, treatment, and distribution systems.
 • Example: Governments can invest in building reservoirs, improving water treatment plants, and upgrading distribution networks to minimize losses and ensure reliable water supply.

Conclusion:

 • Recap the causes of the growing demand for fresh water
 • Highlight the importance of both government and individual efforts in addressing the problem.
 • Emphasize the proposed solutions

Sau khi nghiên cứu kỹ dàn ý chi tiết trên, các bạn hãy dành 30 phút để viết bài hoàn chỉnh theo gợi ý. Sau đó hãy so sánh bài viết với bài mẫu dưới đây nhé.

Mở bài và thân bài 1 của bài viết IELTS Writing Task 2.

Freshwater scarcity is a pressing concern aggravated by the growing global need. This essay will examine the reasons behind this escalating demand and propose solutions for governments and individuals to tackle the issue.

The surge in freshwater demand can be attributed to the rapid population growth and the expansion of industrialization and urbanization. With the populations of many countries doubling in recent decades, the pressure on water resources has intensified. This has resulted in an increased requirement for freshwater for drinking, sanitation, and agriculture. For instance, expanding populations necessitate more water to fulfill their daily needs and support agricultural practices. Another major cause is industrialization and urbanization. The establishment of industries and cities necessitates substantial water consumption. Manufacturing processes, energy production, and urban infrastructure all demand significant amounts of freshwater. Factories and urban areas consume large quantities of water for cooling systems, sanitation, and domestic use. As industrialization and urbanization continue to expand, the demand for freshwater correspondingly rises.

Thân bài 2 và kết bài.

To address the scarcity of freshwater, individuals can contribute by conserving water, while governments can invest in infrastructure to ensure a reliable water supply and alleviate strain on resources. Firstly, individuals can play a crucial role in water conservation initiatives. By promoting responsible water usage, individuals can significantly reduce demand. Public awareness campaigns that educate individuals about efficient water use, along with the promotion of water-saving technologies like low-flow faucets and toilets, can have a substantial impact. Conversely, governments can implement solutions by investing in water infrastructure. By enhancing water storage, treatment, and distribution systems, governments can ensure a dependable water supply. This can be achieved through the construction of reservoirs, improvements to water treatment plants, and upgrades to distribution networks. By minimizing losses and optimizing water management, governments can alleviate the strain on freshwater resources.

In conclusion, collaborative efforts from governments and individuals are crucial in addressing the global issue of rising freshwater demand caused by population growth, industrialization, and urbanization. Active participation in water conservation initiatives and government investments in water infrastructure can mitigate strain and ensure sustainable use for future generations.

Các bạn xem lại một lần nữa bài viết, lưu ý các câu in vàng đậm thể hiện câu chủ đề và quan điểm thống nhất của người viết. 

Mình sẽ viết thêm một dàn ý khác và một bài mẫu nữa để mọi người tham khảo nhé.  

Với dàn ý chi tiết thứ 2, mình sẽ triển khai các ý khác so với dàn ý 1.

Phần nguyên nhân, mình sẽ đưa ra 3 nguyên nhân dẫn tới việc nhu cầu nước ngọt ngày càng gia tăng.

Các nguyên nhân cụ thể như sau:

1. Do biến đổi khí hậu. 
Giải thích lý do: vì biến đổi khí hậu làm thay đổi lượng mưa tại một số khu vực, làm giảm lượng nước.
2. Do hoạt động nông nghiệp.
Giải thích: Hoạt động nông nghiệp cần nhiều nước cho tưới tiêu.
3. Do ô nhiễm và quản lý nước.
Giải thích: vấn đề ô nhiễm và quản lý nước yếu kém dẫn tới khan hiếm nước. 
Với mỗi nguyên nhân trên, các bạn hãy đọc kỹ phần dàn ý chi tiết để nghiên cứu các ý mở rộng cho nguyên nhân đó, bao gồm: lý do, kết quả, ví dụ. 

Với phần giải pháp, mình đưa ra 3 giải pháp, trong đó 2 giải pháp đầu tiên sẽ được cả người dân và chính phủ thực hiện, còn giải pháp thứ 3 thì sẽ do chính phủ thực hiện. Cụ thể các giải pháp như sau:
1. Thu gom, trữ nước. 
2. Thực hiện canh tác nông nghiệp một cách bền vững.
3. Cơ chế giá và các quy định về sử dụng nước.

Detailed outline 2:

Introduction:

 • Introduce the topic of fresh water scarcity and the increasing global demand.
 • State that this essay will explore the causes of the growing demand and propose solutions for governments and individuals to respond to this problem.

Body paragraph 1: Causes of the growing demand for fresh water

Cause 1: Climate change

 • Reason: Climate change affects precipitation patterns and reduces water availability.
 • Result: Scarce rainfall and droughts intensify the demand for fresh water.
 • Example: Regions experiencing prolonged droughts require additional water supplies to compensate for the lack of natural precipitation.

Cause 2: Agricultural practices

 • Reason: Intensive agriculture requires substantial irrigation.
 • Result: Increased demand for fresh water for crop irrigation and livestock farming.
 • Example: Large-scale agricultural operations, particularly in arid regions, consume significant amounts of water to sustain crop growth and support livestock.

Cause 3: Pollution and water mismanagement

 • Reason: Contamination and poor management practices lead to water scarcity.
 • Result: Diminished availability of safe and usable fresh water.
 • Example: Industrial pollution and inefficient water distribution systems contribute to the depletion and contamination of freshwater sources.

Body paragraph 2: Solutions for governments and individuals to respond to the problem of limited fresh water resources

Solution 1: Rainwater harvesting (individuals and government)

 • Benefit: Augments water supply and reduces dependency on freshwater sources.
 • Example: Individuals can install rainwater collection systems at home, while governments can promote large-scale rainwater harvesting projects for public buildings and urban areas.

Solution 2: Sustainable agriculture practices (government and individuals)

 • Benefit: Reduces water demand in agriculture and preserves freshwater resources.
 • Example: Governments can provide incentives for farmers to adopt efficient irrigation techniques, while individuals can support local farmers who practice sustainable water management in their agricultural activities.

Solution 3: Water pricing and regulation (government)

 • Benefit: Encourages responsible water use and discourages waste.
 • Example: Governments can introduce tiered pricing systems, where higher water consumption incurs higher costs, incentivizing conservation and penalizing excessive use.

Conclusion:

 • Recap the causes of the growing demand for fresh water
 • Highlight the importance of both government and individual efforts in addressing the problem.
 • Emphasize the proposed solutions

Các bạn hãy nghiên cứu kỹ dàn ý 2 và dành 30 phút để viết hoàn thiện bài luận theo dàn ý này nhé. Sau đó hãy so sánh bài viết của bạn với bài mẫu sau đây.

Mở bài và Thân bài 1.

Fresh water scarcity and the rising global demand have emerged as a critical issue. This essay aims to examine the factors contributing to this escalating demand and propose effective solutions for both governments and individuals to address the issue.

Several factors can be attributed to the growing demand for fresh water. Primarily, climate change plays a significant role. Shifting precipitation patterns and reduced water availability lead to scarce rainfall and prolonged droughts in many regions. Consequently, these areas require additional water supplies to compensate for the lack of natural precipitation, intensifying the demand for fresh water. Additionally, intensive agricultural practices contribute to the increasing demand. Large-scale farming, particularly in arid regions, heavily relies on irrigation, resulting in a greater need for fresh water to sustain crop growth and support livestock. Lastly, pollution and water mismanagement exacerbate the problem. Industrial pollution and inefficient distribution systems deplete and contaminate freshwater sources, diminishing the availability of safe and usable water. Collectively, these factors drive the growing demand for fresh water.

Thân bài 2 và kết bài.

To tackle the issue of limited fresh water resources, effective solutions can be implemented by both governments and individuals. Firstly, rainwater harvesting proves beneficial for augmenting water supply and reducing dependency on freshwater sources. Individuals can install rainwater collection systems at home, while governments can promote large-scale projects for public buildings and urban areas. Secondly, adopting sustainable agricultural practices is crucial. Governments can incentivize farmers to embrace efficient irrigation techniques, and individuals can support local farmers who prioritize sustainable water management in their agricultural activities. Lastly, water pricing and regulation by the government play a significant role. Introducing tiered pricing systems where higher consumption incurs higher costs encourages responsible water use and discourages waste. By implementing these solutions collectively, the strain on fresh water resources can be alleviated, ensuring their sustainable use for the future.

In conclusion, the escalating demand for fresh water, driven by climate change, agriculture, and pollution, necessitates action from both governments and individuals. Implementing rainwater harvesting, sustainable agriculture, and water pricing regulations collectively can alleviate the strain on freshwater resources, ensuring a sustainable and secure global water future.

Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in vàng đậm. 
Hy vọng với phần giải chi tiết với 2 bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề nguyên nhân và giải pháp này nhé. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Xem video giải đề chi tiết tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *