IELTS Writing Task 2 forecast: getting news via the newspaper, TV or the Internet

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 chủ đề sử dụng báo chí, ti vi hay mạng internet để truy cập tin tức, dự đoán cho quý 2-3, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

More and more people no longer read the newspaper or watch TV programs to get news. They get news about the world through the Internet. Is this a positive or negative development? (Media)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

ielts-writing-task-2

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề sử dụng báo chí, ti vi hay internet để truy cập tin tức. Đề dự đoán cho quý 2 và quý 3, năm 2023.

ielts-writing-task-2

Đề bài cụ thể như sau: Ngày càng nhiều người không còn đọc báo hoặc xem ti vi để tìm hiểu tin tức. Họ đọc tin tức về thế giới qua mạng internet. Đây là một sự phát triển tiêu cực hay tích cực. 

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.

Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Phân tích đề

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. Chủ đề của bài nói về các cách để tiếp cận tin tức: có thể là qua báo, ti vi hay internet. Câu hỏi đề bài: đây là sự phát triển tiêu cực hay tích cực.

Đối tượng của bài viết: lưu ý tới cụm từ thông qua internet, chủ đề này có thể mở rộng ra là các trang tin tức trực tuyến, mạng xã hội, cá nền tảng trực tuyến khác.

Paraphrase và tìm ý

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

Với dạng bài này, chúng ta có thể triển khai theo hai hướng:
1. Việc tiếp cận tin tức qua internet là tiêu cực.
2. Việc tiếp cận tin tức qua internet là tích cực.

Lưu ý: không nên viết theo kiểu vừa tiêu cực và vừa tích cực, như vậy sẽ rất khó để duy trình một quan điểm rõ ràng trong cả bài viết.

Trong phần dưới đây, mình sẽ đưa ra hai dàn ý chi tiết, theo hai cách triển khai bài trên. Các bạn hãy theo dõi từng dàn ý và cách triển khai luận điểm và luận cứ tương ứng để nắm rõ cách làm bài dạng này nhé. 

Cách triển khai thứ nhất, mình sẽ viết theo hướng tiêu cực. Tức là việc ngày càng nhiều người tiếp nhận tin tức qua internet là xu hướng tiêu cực. 

Để chứng minh cho quan điểm này chúng ta sẽ có 2 đoạn thân bài với các luận điểm sau:
Thân bài 1: tiếp cận tin tức qua internet là tiêu cực do uy tín và độ tin cậy của tin tức trên internet không được đảm bảo.
Thân bài 2: tiếp cận tin tức quan internet ảnh hưởng tiêu cực tới tư duy phê phán và gắn kết xã hội.
Với mỗi luận điểm trên mình sẽ đưa ra 2 lý do để chứng minh và sau đó đưa ra hệ quả tương ứng. Phần này tương đối dễ hiểu nên các bạn xem thêm trong dàn bài chi tiết dưới đây.

Mỗi phần thân bài chúng ta nên đưa ra thêm phần ví dụ để cụ thể hóa các lập luận. Trong thân bài 1, mình đưa ra một ví dụ cụ thể về cuộc bầu cử tại Mỹ. Còn trong thân bài 2, mình đưa ra một ví dụ chung chung về việc lượng người đọc của các tờ báo địa phương giảm do họ chọn theo dõi tin tức qua internet.

Các bạn hãy dành 30 phút để nghiên cứu kỹ dàn ý và viết bài luận hoàn chỉnh theo hướng triển khai này nhé. Sau đó hãy so sánh bài viết của mình với bài mẫu dưới đây.

Detailed outline 1:

Introduction:

 • Introduce the topic of the increasing reliance on the internet for news consumption.
 • writer’s opinion: the shift towards obtaining news from the internet is a negative development.

Body paragraph 1: Negative impact on credibility and reliability

Topic sentence: The shift towards obtaining news from the internet negatively affects credibility and reliability.

 • Reason 1: Lack of fact-checking and verification mechanisms on online platforms.
 • Reason 2: Proliferation of fake news and misinformation on social media.
 • Result 1: Public trust in online news sources decreases.
 • Result 2: Spread of inaccurate information leads to misunderstandings and misinformation.
 • Example: the 2016 US presidential election: fake news influencing public opinion and potentially impacting the election outcome

Body paragraph 2: Negative effects on social engagement and critical thinking

Topic sentence: The reliance on the internet for news consumption has negative effects on social engagement and critical thinking.

 • Reason 1: Filter bubbles and echo chambers limit exposure to diverse viewpoints.
 • Reason 2: Reduced face-to-face interactions and discussions about current events.
 • Result 1: Polarization and divisiveness in society due to lack of exposure to different perspectives.
 • Result 2: Decreased critical thinking skills as individuals become passive consumers of information.
 • Example: decreased readership of local newspapers

Conclusion:

 • Restate the writer’s opinion that the increasing reliance on the internet for news is a negative development.
 • Summarize the main points discussed in the body paragraphs.

Bài viết theo dàn ý 1, triển khai theo hướng tiêu cực.

In recent years, there has been a significant shift in news consumption, as more people now rely on the internet as their primary source of information. However, I contend that this trend has negative implications. This essay will discuss the adverse effects of obtaining news from the internet, focusing on its impact on credibility, reliability, social engagement, and critical thinking.

To begin with, the transition to internet-based news consumption has compromised the credibility and reliability of the information disseminated. Unlike traditional media outlets, online platforms often lack effective fact-checking and verification mechanisms. This absence allows fake news and misinformation, particularly on social media platforms, to spread unchecked. Consequently, public trust in online news sources diminishes, leading to misunderstandings and the proliferation of inaccurate information. A prime example of this phenomenon can be seen in the 2016 US presidential election, where fake news potentially influenced public opinion and, consequently, the election outcome.

Thân bài 2 và kết bài cho bài viết IELTS Writing Task 2.

Moreover, relying on the internet for news consumption has detrimental effects on social engagement and critical thinking. Online platforms tend to create filter bubbles and echo chambers, where individuals are exposed only to information that confirms their existing beliefs and perspectives. As a result, diverse viewpoints receive limited exposure, leading to polarization and divisiveness in society. Furthermore, the decreased emphasis on face-to-face interactions and discussions about current events hampers the development of critical thinking skills. Individuals become passive consumers of information, lacking the opportunity for in-depth analysis and reflection. This shift is evident in the declining readership of local newspapers, which were once vital for community engagement and informed discourse.

In conclusion, I believe the internet’s growing influence on news consumption has detrimental effects. It undermines credibility, erodes trust, spreads fake news, hampers social engagement, and impedes critical thinking. It’s crucial for individuals to evaluate online information critically and seek diverse perspectives for a comprehensive understanding of the world.

Các bạn xem lại một lần nữa bài viết, lưu ý các câu in vàng đậm thể hiện câu chủ đề và quan điểm thống nhất của người viết. 

Mình sẽ viết thêm một dàn ý khác và một bài mẫu nữa để mọi người tham khảo nhé.  

Bây giờ chúng ta sẽ triển khai bài viết theo hướng là: việc tiếp cận tin tức qua internet là tích cực. 
Tuy nhiên với hướng triển khai này, có lẽ sẽ vấp phải nhiều quan điểm trái ngược hơn, vì chúng ta hay có quan niệm rằng tin tức trên mạng là không đáng tin, nhiều tin giả. Do vậy, chúng ta cần phân tích kỹ hơn một chút ở phần thân bài. 

Với hướng triển khai này mình sẽ đưa ra hai luận điểm ở thân bài như sau:
Luận điểm 1: khả năng truy cập tin tức trên internet vượt trội hơn tất cả các hình thức khác.
Luận điểm 2: tin tức trên internet có bản chất là đa chiều và mang tính tương tác.
Mỗi thân bài chúng ta đi chứng minh một luận điểm. Cụ thể, với mỗi luận điểm mình đều đưa ra các ý bổ sung như: nêu lý do, hệ quả, giải thích, đưa ví dụ. Ngoài ra, chúng ta còn có thể so sánh hình thức tin trực tuyến với các cách đưa tin khác như qua ti vi, báo, đài, truyền miệng.

Note:

Đặc biệt mỗi phần thân bài mình đều trình bày phần lập luận phản biện để tăng thêm sức thuyết phục cho lập luận.  
Thân bài 1: chúng ta nêu luận điểm về khả năng tiếp cận đối với tin tức trên mạng.
Tuy nhiên có thể có quan điểm trái ngược rằng: 1 số nơi không có internet, 1 số người không dùng được thiết bị hiện đại thì sao?
Lúc này chúng ta cần đưa ra lập luận phản biện rằng:
– Ngày càng nhiều điểm truy cập internet miễn phí. Hoặc chúng ta đưa ví dụ rằng ở Việt Nam trên 90% dân số có tiếp cận tới internet.
– Nếu cá nhân không tiếp cận được internet họ có thể tới các địa điểm công cộng để truy cập internet miễn phí để cập nhật tin tức.

Đối với thân bài 2: chúng ta thảo luận về nguồn tin và tính tương tác.
Có thể có quan điểm trái ngược về tin giả, thông tin không được kiểm chứng.
Do vậy chúng ta cần đưa ra lập luận phản biện rằng: 
– Hiện nay cả chính phủ và các đơn vị báo chí đang rất nỗ lực để đảm bảo đưa tin có trách nhiệm, kiểm chứng thông tin, hoặc cảnh báo người đọc về vấn đề tin giả. 
– Có nhiều chương trình giúp người đọc nâng cao nhận thức và rèn luyện tư duy phê phán, trở thành những người xem thông thái hơn để đánh giá nguồn tin và tính tin cậy của tin tức. => để tận dụng được những ưu điểm của tin tức trên mạng vừa có kỹ năng tư duy tốt hơn.

Các bạn hãy tham khảo kỹ hơn các ý trong dàn bài chi tiết dưới đây và dành 30 phút để viết bài hoàn chình theo dàn ý này nhé. Mình cũng sẽ viết một bài mẫu theo hướng triển khai này, mọi người theo dõi bài mẫu ở phần sau đây.

Detailed outline 2: 

Introduction:

 • Topic: In today’s digital age, traditional news sources are overshadowed by the Internet.
 • Thesis: Shifting to acquiring news through the Internet is a positive development due to enhanced accessibility, diverse sources, and interactivity.

Body Paragraph 1: Enhanced Accessibility

Topic sentence: Internet news provides unparalleled accessibility.

 • Reason: Internet allows anytime, anywhere news access for flexibility.
 • Result: Mobile devices enable staying updated on the move.
 • Explanation: Online platforms offer diverse mediums catering to preferences.
 • Example: Individuals can read, watch, or listen to news.
 • Rebuttal: Efforts bridge the digital divide through initiatives like free internet access.
 • Rebuttal: Libraries and community centers offer free internet access.

Body Paragraph 2: Diverse Sources and Interactive Nature

Topic sentence: Internet news provides diverse sources and interactive platforms.

 • Comparison: Online platforms offer multiple sources and perspectives.
 • Benefit: Engagement through comments, social media, and forums.
 • Explanation: Internet enables real-time updates and breaking news alerts.
 • Example: Major events feature live streams, interactive maps, and social media feeds.
 • Counterargument: Responsible journalism, fact-checking, and digital literacy efforts combat misinformation.
 • Rebuttal: Media literacy programs enable critical thinking and source evaluation.

Conclusion:

 • Restate thesis: Transitioning to Internet news is a positive development.
 • Summarize main points: Internet provides accessibility, diverse sources, and interactivity.

Bài mẫu triển khai theo hướng tiếp cận tin tức trực tuyến là tích cực. Mở bài và thân bài 1 của bài IELTS Writing Task 2.

In today’s digital era, the Internet has surpassed traditional news outlets, leading to an increased reliance on online platforms for obtaining news. This shift towards Internet news brings numerous advantages, including improved accessibility, a wider range of sources, and interactive features.

Firstly, Internet news provides unparalleled accessibility, allowing individuals to access news content at any time and from any location, thanks to the convenience of the Internet and the widespread use of mobile devices. Online platforms offer various mediums, such as text, video, and audio, catering to individual preferences. Users can choose to read, watch, or listen to news content based on their preferred method of consumption. Furthermore, efforts to bridge the digital divide, such as initiatives that offer free internet access in public spaces and libraries, ensure that more individuals can benefit from online news.

Thân bài 2 và kết luận.

Moreover, Internet news offers diverse sources and interactive platforms. Online platforms provide multiple sources and perspectives, enabling users to gain insights from different viewpoints. Engaging in comments, social media interactions, and forums fosters a sense of community and encourages democratic discourse. The Internet enables real-time updates and breaking news alerts, ensuring individuals are promptly informed about the latest developments. Major events often feature live streams, interactive maps, and social media feeds, offering an immersive news experience. To address the issue of misinformation, responsible journalism, fact-checking organizations, and digital literacy efforts play a crucial role. Media literacy programs equip individuals with critical thinking skills, enabling them to evaluate the credibility of sources.

In conclusion, the transition to Internet news represents a positive development due to its enhanced accessibility, diverse sources, and interactive features. Embracing the digital revolution empowers individuals to stay informed, actively participate in discussions, and navigate the ever-evolving information landscape.

Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in vàng đậm. 
Hy vọng với phần giải chi tiết với 2 bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề xu hướng tích cực hay tiêu cực này. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Xem video giải đề chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *