IELTS Writing Task 2 key forecast: museums and historical sites

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 key forecast chủ đề về việc các bảo tàng hoặc di tích lịch sử thường không được người dân địa phương tới tham quan, dự đoán cho quý 2-3, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places? (Travel)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2 key forecast:

 

ielts writing task 2 key forecast

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề về các bảo tàng và di tích lịch sử. Đề dự đoán cho quý 2 và quý 3, năm 2023.

Đề bài cụ thể như sau: Nhiều viện bảo tàng và di tích lịch sử thường được du khách tới tham quan nhưng lại không được người dân địa phương quan tâm. Tại sao lại như vậy, và có thể làm gì để thu hút nhiều người dân địa phương hơn đến tham quan các địa điểm này?

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.

Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

ielts writing task 2 key forecast

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. Chủ đề của bài nói về vấn đề người dân địa phương ít tham quan các viện bảo tàng và di tích lịch sử. Câu hỏi của đề bài là nguyên tại sao và đưa ra giải pháp thu hút người dân địa phương tới tham quan viện bảo tàng và di tích lịch sử nhiều hơn. Đối tượng cụ thể của bài là du khách, tức là những người nơi khác đến, và đối tượng thứ hai là người dân địa phương.

IELTS Writing Task 2 key forecast

Paraphrase và tìm ý

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

museums and historical sites

 • Cultural institutions and sites of historical significance
 • Places of cultural heritage and historical landmarks
 • Historical museums and heritage sites
 • Museums dedicated to history and sites of historical importance
 • Institutions preserving cultural artifacts and places of historical significance

Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people

 • Tourists predominantly frequent museums and historical sites, whereas locals tend to avoid them.
 • Museums and historical landmarks are primarily popular among tourists rather than locals.
 • Local residents generally show less interest in visiting museums and historical sites compared to tourists.
 • Most museums and historical attractions attract tourists rather than locals.
 • Tourists are the main visitors to museums and historical sites, with fewer locals in attendance.

attract more local people to visit these places

 • Encourage local attendance at these attractions.
 • Increase local visitation to these sites.
 • Draw more locals to these places of interest.
 • Enhance local engagement with these attractions.
 • Foster greater local interest in visiting these sites.
IELTS Writing Task 2 key forecast

Với đề bài dạng nguyên nhân và giải pháp thì không khó để chúng ta trình bày các luận điểm và luận cứ. Vì vậy, mình sẽ tập trung vào việc đưa ra nhiều ý tưởng để các bạn có nhiều tư liệu tham khảo cho bài viết của mình nhé.

Với dàn ý thứ nhất, mình trình bày 3 nguyên nhân: 

1. Không biết về các địa điểm này. Cụ thể, do thiếu quảng bá và giới thiệu. Không tiếp cận cộng đồng hay trường học. Không có chương trình giáo dục phù hợp. Ví dụ: không có hoạt động quảng bá nào về bảo tàng hoặc di tích lịch sử nên rất ít du khách địa phương ghé thăm.
2. Người dân địa phương cảm thấy không liên quan. Cụ thể, họ không chú trọng, không thấy tầm quan trọng của lịch sử. Các địa điểm này không tạo nên được mối liên hệ gì với ngày nay, không có các triễn lãm hoặc hoạt động tương tác. 
3. Khả năng tiếp cận và sự thuận tiện. Cụ thể, giao thông không thuận lợi, giá vé vào cửa cao, không có giảm giá, giờ mở cửa hạn chế. 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 
Về giải pháp, chúng ta đưa ra 3 giải pháp như sau:
1. Tăng cường quảng bá và tiếp thị. Cụ thể, thông qua các sáng kiến của chính phủ, quảng cáo đồng bộ và toàn diện, tổ chức các chương trình giáo dục, sử dụng các công cụ trực tuyến.
2. Tổ chức các buổi triển lãm mang chất riêng và các hoạt động trải nghiệm tương tác. Cụ thể, có các hoạt động thiết kế phù hợp với thị hiếu người dân địa phương, lồng ghép lịch sử và văn hóa, mở các triển lãm tương tác, kết hợp với các nghệ sĩ địa phương. 
3. Cải thiện khả năng tiếp cận và sự thuận tiện. Cụ thể, chính phủ phải vào cuộc, cải thiện giao thông, miễn phí hoặc giảm giá vé vào cửa, kéo dài thời gian mở cửa.
Các bạn hãy tham khảo phần phân tích ý kỹ càng hơn trong dàn bài dưới đây. Sau đó hãy dành 30 phút để hoàn thành bài viết hoàn chỉnh. Bạn có thể so sánh bài viết của mình và bài viết mẫu được cung cấp dưới đây.

Detailed outline 1: for IELTS Writing Task 2 key forecast question 

Introduction:

 • Topic: Museums and historical sites mainly visited by tourists, not local people.
 • Importance: Attracting local visitors.
 • Purpose: Explore causes, provide solutions.

Body paragraph 1: Causes of tourists dominating museum visits.

Cause 1: Lack of awareness

 • Insufficient promotion and advertising.
 • Limited outreach to communities and schools.
 • Absence of effective educational programs.
 • Example: Inadequate advertising leads to fewer local visitors.

Cause 2: Perception of irrelevance

 • Limited emphasis on local history.
 • Failure to connect with present-day issues.
 • Lack of interactive exhibits.
 • Example: Lack of cultural connection for local residents.

Cause 3: Accessibility and convenience

 • Inadequate transportation options.
 • High entrance fees, limited discounts.
 • Limited operating hours.
 • Example: Inconvenience discourages local visits.

Body paragraph 2: Solutions to attract more local people.

Solution 1: Enhanced promotion and awareness campaigns

 • Government initiative.
 • Launch comprehensive advertising.
 • Organize educational programs.
 • Utilize social media platforms.

Solution 2: Customized exhibitions and interactive experiences

 • Cater to local interests.
 • Incorporate local history and culture.
 • Create interactive displays.
 • Collaborate with local artists.

Solution 3: Improved accessibility and affordability

 • Government action required.
 • Enhance public transportation.
 • Provide discounts/free admission.
 • Extend operating hours.

Conclusion:

 • Recap causes of local underrepresentation in museums.
 • Emphasize importance of local engagement.
 • Summarize proposed solutions.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 
IELTS Writing Task 2 key forecast

Mở bài và thân bài 1 cho bài IELTS Writing Task 2 key forecast

Museums and historical sites tend to attract more tourists than local residents, highlighting the need to entice the latter. This essay examines the reasons behind this trend and proposes viable solutions.

The dominance of tourists visiting museums can be attributed to various factors. Firstly, inadequate promotion and advertising efforts hamper local engagement, as these initiatives fail to effectively reach out to communities and schools. Furthermore, the absence of educational programs that underscore the importance of these cultural sites exacerbates the problem. For example, insufficient advertising leads to limited awareness among locals regarding the offerings of museums. Secondly, the perception of irrelevance plays a significant role. The lack of emphasis on local history and the failure to establish connections with contemporary issues make museums seem detached from the lives of local residents. Additionally, the absence of interactive exhibits fails to captivate the interest of the local population. Lastly, accessibility and convenience pose challenges, with inadequate transportation options, high entrance fees, and limited operating hours discouraging local visits. The inconvenience faced by locals becomes a barrier to their exploration and participation in museums and historical sites

Thân bài 2 và kết bài của bài IELTS Writing task 2 key forecast

To attract more local residents, several solutions can be implemented. Firstly, comprehensive advertising campaigns and increased awareness are crucial. The government should spearhead these efforts, organizing educational programs and utilizing social media platforms to reach a wider audience. Secondly, customized exhibitions and interactive experiences should be developed to cater to the interests of the local community. This can be achieved by incorporating local history and culture into exhibits, creating interactive displays, and collaborating with local artists. Lastly, improving accessibility and affordability is paramount. The government must enhance public transportation options, offer discounts or free admission for locals, and extend operating hours to accommodate different schedules. By implementing these solutions, museums and historical sites can successfully attract more local visitors.

In conclusion, the dominance of tourists in museums and historical sites stems from the lack of awareness, perception of irrelevance, and accessibility issues. However, through enhanced promotion, customized experiences, and improved accessibility, local engagement can be encouraged, bridging the gap between tourists and locals and ensuring the preservation and appreciation of cultural heritage.

Các bạn xem lại một lần nữa bài viết, lưu ý các câu in vàng đậm thể hiện câu chủ đề và quan điểm thống nhất của người viết. 

Mình sẽ viết thêm một dàn ý khác và một bài mẫu nữa để mọi người tham khảo nhé.  

Với dàn ý chi tiết thứ 2, mình sẽ triển khai các ý khác so với dàn ý 1.

Phần nguyên nhân, mình sẽ đưa ra 2 nguyên nhân dẫn tới việc người dân địa phương ít tới tham quan các viện bảo tàng và di tích lịch sử. 

Phần giải pháp, mình cũng sẽ đưa ra hai giải pháp cho vấn đề này.

Trong phần thân bài 1, chúng ta trình bày 2 nguyên nhân như sau:

1. Sự đơn điệu của các hoạt động tại các địa điểm này. 
Các bạn có thể so sánh các địa điểm lịch sử với các địa điểm khác có nhiều lựa chọn vui chơi giải trí hơn như công viên, trung tâm thương mại, nhà hàng, các tụ điểm văn hóa khác. 
Việc thiếu các trải nghiệm thú vị. 
Người dân coi bảo tàng, di tích lịch sử là rất nhàm chán. 
2. Nguyên nhân thứ 2 là thiếu sự gắn kết văn hóa. 
Cụ thể, tập trung nhiều vào việc thu hút khách nước ngoài mà không tập trung vào văn hóa truyền thống bản địa để thu hút khách địa phương. Thiếu sự liên kết với các chuyên gia tại địa phương. Ví dụ: việc trưng bày những vật dụng không phải là di sản của cộng đồng địa phương. 

Về giải pháp, chúng ta có 2 giải pháp chính.

1. Thu hút sự tham gia của cộng đồng. Cụ thể, hình thành các hình thức hợp tác, tổ chức các hội thảo, mời và kết hợp với các chuyên gia tại địa phương. 
2. Luôn sáng tạo và thích nghi. Cụ thể, luôn cập nhật thường xuyên các bộ sưu tập, các vật trưng bày. Triển lãm xoay vòng, tức là thay đổi luân phiên các buổi triển lãm thay vì chỉ trưng bày nguyên một kiểu trong thời gian dài. Sử dụng công nghệ kỹ thuật số, thu thập các ý kiến phản hồi của khách tham quan để cải thiện.

Cụ thể các ý triển khai, các bạn xem thêm ở dàn ý chi tiết để hiểu rõ luận điểm và luận cứ. Sau đó, các bạn viết bài hoàn chỉnh trong 30 phút và đối chiếu với bài mẫu trong phần dưới đây.

Detailed outline 2: for IELTS Writing Task 2 key forecast question 

Introduction:

 • Topic: Museums and historical sites mainly visited by tourists, not local people.
 • Importance: Attracting local visitors.
 • Purpose: Explore causes, provide solutions.

Body paragraph 1: Causes of tourists dominating museum visits

Cause 1: Prioritization of other activities

 • Availability of modern entertainment options.
 • Lack of engaging experiences.
 • Perception of museums as boring.
 • Example: Alternative recreational choices preferred.

Cause 2: Limited cultural integration

 • Focus on international artifacts.
 • Neglect of local traditions.
 • Lack of collaboration with local experts.
 • Example: Alienation from local community’s heritage.

Body paragraph 2: Solutions to attract more local people

Solution 1: Community involvement and integration

 • Involve local community.
 • Establish partnerships.
 • Conduct workshops, events.
 • Engage local experts.

Solution 2: Continuous innovation and adaptation

 • Regularly update offerings.
 • Introduce rotating exhibits.
 • Utilize digital technologies.
 • Gather and incorporate visitor feedback.

Conclusion:

 • Recap causes of local underrepresentation in museums.
 • Emphasize importance of local engagement.
 • Summarize proposed solutions.

Mở bài và thân bài 1 cho bài IELTS Writing Task 2 key forecast

Museums and historical sites often witness a significant disparity in visitation rates, with tourists outnumbering local residents. This essay examines the causes behind this trend and presents potential solutions to encourage more local people to visit these cultural institutions.

There are several reasons why tourists tend to dominate museum visits, leaving local people less engaged. Firstly, the prioritization of other activities plays a significant role, with the availability of modern entertainment options competing for people’s attention. Additionally, the lack of engaging experiences within museums and the perception of them as boring contribute to locals seeking alternative recreational choices. Secondly, limited cultural integration is a key factor, as museums often focus on international artifacts rather than local traditions, neglecting the heritage of the community. This lack of collaboration with local experts further alienates locals from their own cultural heritage. As a result, efforts must be made to address these causes and create more appealing and inclusive museum experiences for local people.

Thân bài 2 và kết bài của bài viết IELTS Writing task 2 key forecast

To attract more local people to museums and historical sites, two key solutions can be implemented. Firstly, community involvement and integration are crucial. By involving the local community in the operations of these places, such as establishing partnerships and conducting workshops and events, a sense of ownership and connection can be fostered. Engaging local experts and cultural enthusiasts can further enhance the relevance and authenticity of exhibits. Secondly, continuous innovation and adaptation are necessary to keep these sites appealing to local visitors. Regularly updating offerings, introducing rotating exhibits, and utilizing digital technologies can provide fresh and engaging experiences. Gathering and incorporating visitor feedback ensures that the preferences and interests of the local community are considered in future developments. By implementing these solutions, museums and historical sites can successfully attract and engage more local visitors.

In conclusion, tourists dominate museums due to prioritizing other activities and limited cultural integration. To address this, community involvement, innovation, and adaptation are vital. By engaging locals and embracing technology, museums foster ownership and provide dynamic experiences, preserving cultural heritage.

Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in vàng đậm. 
Hy vọng với phần giải chi tiết với 2 bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề nguyên nhân và giải pháp này nhé. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Xem video giải đề chi tiết tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *