IELTS Opinion Essay Forecast: Work quality vs. Dress code

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Opinion Essay chủ đề trang phục công sở và hiệu quả công việc, dự đoán cho quý 2-3, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

IELTS Opinion Essay task question: Some people claim that employers should not be concerned about the way employees dress, but only about the quality of their work. To what extent do you agree or disagree? (Work)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Opinion Essay:

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 
ielts opinion essay

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề nhà tuyển dụng nên quan tâm tới trang phục công sở hay chất lượng công việc. Đề dự đoán cho quý 2 và quý 3, năm 2023.

ielts opinion essay

Đề bài cụ thể như sau: Một số người cho rằng nhà tuyển dụng không nên quan tâm đến cách mà nhân viên ăn mặc, mà chỉ cần quan tâm đến chất lượng công việc của họ. Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm này? (IELTS Opinion Essay Topic: Công việc)

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Đối với bài viết IELTS Opinion Essay:
Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.
Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Trong phần phân tích đề, hãy xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể, và đối tượng của bài viết.
Chủ đề của bài yêu cầu thảo luận quan điểm rằng: nhà tuyển dụng không nên tập trung vào trang phục công sở mà chỉ nên quan tâm tới chất lượng công việc.
Câu hỏi của đề bài: Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm trên?
Đối tượng cụ thể của bài: Nhà tuyển dụng và nhân viên.

ielts opinion essay

Paraphrase và tìm ý

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

employers should not be concerned about the way employees dress

 • Employers needn’t worry about employee attire.
 • Dress code is of no concern to employers.
 • Employee attire shouldn’t bother employers.
 • Employers should overlook employee dress choices.
 • Employee dressing shouldn’t bother employers.

the quality of their work

 • Work proficiency: Expertise and skill demonstrated in the work.
 • Work effectiveness: Degree of achieving goals and objectives.
 • Work output: Quantity and standard of produced work.
 • Work performance: Execution and results of the work.
 • Work standards: Criteria or benchmarks for assessing excellence.

Some people claim that

 • There are individuals who believe that…
 • A certain segment of the population holds the view that…
 • It is the belief of some individuals that…
 • There exists a perspective among certain people that…
 • Some individuals are of the opinion that…

Với dạng bài thảo luận, đánh giá quan điểm, chúng ta triển khai bài theo một trong hai hướng sau:
1. Đồng tình với quan điểm được đưa ra trong đề bài.
2. Phản đối quan điểm được đưa ra trong đề bài.

Mình sẽ làm 2 dàn bài chi tiết theo 2 hướng triển khai trên và đưa ra bài luận mẫu cho từng dàn ý để các bạn tham khảo nhé.

Dàn ý chi tiết 1: IELTS Opinion Essay 

Mở bài:

 • Giới thiệu chủ đề và quan điểm của tác giả.
 • Trình bày câu nêu quan điểm của người viết là phản đối ý kiến được đưa ra trong đề bài.

Thân bài 1: Câu chủ đề: Trang phục ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp và tạo môi trường làm việc tích cực.

 • Giải thích: Trang phục phản ánh sự chuyên nghiệp và gây ấn tượng đối với khách hàng.
 • Ví dụ: Nghiên cứu cho thấy nhân viên mặc trang phục chuyên nghiệp được coi là có năng lực và đáng tin cậy.
 • Lý do: Đội ngũ nhân viên mặc trang phục chuyên nghiệp sẽ nâng cao uy tín của công ty và thu hút khách hàng.
 • Giả thiết: Cho phép mặc trang phục thông thường có thể gây hậu quả, tạo cảm giác không chuyên nghiệp và ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc.
 • Quan điểm trái ngược: Tập trung vào chất lượng công việc quan trọng hơn
  • Phản biện 1: Trang phục phù hợp tăng động lực làm việc và sự tự hào của nhân viên, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc.
  • Phản biện 2: Một số người ưu tiên chất lượng công việc nhưng coi nhẹ trang phục ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

Thân bài 2: Câu chủ đề: Áp dụng quy định về trang phục thúc đẩy sự đoàn kết nhóm và cải thiện hiệu quả làm việc.

 • Giải thích: Quy định về trang phục chuẩn hóa sẽ khuyến khích sự đoàn kết trong nội bộ nhân viên.
 • Ví dụ: Đội nhóm có quy định về trang phục chung thể hiện sự cộng tác và giao tiếp nhóm tốt hơn.
 • Lý do: Quy định về trang phục giúp giảm sự phân tâm gây ra bởi trang phục không phù hợp, nâng cao sự tập trung.
 • Lợi ích: Bằng việc đặt ra hướng dẫn rõ ràng về trang phục, quy định về trang phục đảm bảo nhân viên thể hiện mình một cách nhất quán và chuyên nghiệp.
 • Quan điểm trái ngược: Quy định về trang phục không thể hiện được cá tính của nhân viên.
 • Phản biện: lợi ích về sự đoàn kết và hiệu quả của tập thể cần được ưu tiên hơn sở thích và cá tính riêng.

Kết bài: 

 • Tóm tắt ý kiến ​​​​của người viết và những điểm chính được thảo luận.
 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của trang phục nhân viên tại nơi làm việc.

Các bạn nghiên cứu thật kỹ dàn ý chi tiết cho hướng triển khai này, sau đó hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài theo dàn ý này nhé. Sau đó, hãy so sánh bài viết với bài luận mẫu dưới đây.

Detailed outline 1: EILTS Opinion Essay

Introduction:

 • Introduce topic and writer’s opinion.
 • Present thesis statement disagreeing with the given opinion.

Body paragraph 1:

Topic sentence: Dressing affects professionalism and creates a positive work environment.

 • Explain: Dressing reflects professionalism and impresses clients/customers.
 • Example: Studies show professionally dressed employees are seen as competent and trustworthy.
 • Reason: Well-dressed workforce enhances company’s reputation and attracts clients/customers.
 • Hypothesis: Allowing casual dress may harm professional atmosphere and productivity.
 • Counterargument and Rebuttal: focusing solely on work quality is more important
  • Appropriate dressing boosts employee morale and pride, increasing productivity.
  • Counterargument: Some prioritize work quality, but neglecting attire impacts company image.

Body paragraph 2:

Topic Sentence: Enforcing a dress code fosters team unity and improves efficiency in the workplace.

 • Explanation: Standardized dress code promotes unity among employees.
 • Example: Teams with shared dress code exhibit better collaboration and communication.
 • Reason: Dress code reduces distractions from inappropriate attire, improving focus.
 • Benefit: By setting clear guidelines for attire, a dress code ensures that employees present themselves consistently and professionally.
 • Counterargument: Dress code limits individuality
 • Rebuttal: benefits of cohesion and efficiency outweigh personal preferences.

Conclusion:

 • Recap writer’s opinion and main points discussed.
 • Restatement emphasizing significance of employee attire in the workplace.
ielts opinion essay

IELTS Writing Opinion essay 1

The significance of employee attire in the contemporary workplace is a subject of contention. While some argue that employers should only focus on work quality, I hold a firm disagreement. This essay will illustrate how employees’ dressing choices impact professionalism, cultivate a positive work atmosphere, promote team solidarity, and enhance efficiency.

The manner in which employees dress profoundly influences professionalism and the overall work environment. Appropriate attire reflects professionalism and leaves a lasting impression on clients and customers. Research consistently supports this notion, demonstrating that professionally attired employees are perceived as competent and trustworthy. Additionally, a well-dressed workforce elevates the company’s reputation, rendering it more attractive to potential clients and customers. Allowing a casual dress code in the workplace may jeopardize the professional ambiance and diminish productivity. Although some argue that prioritizing work quality is paramount, it is crucial to acknowledge that appropriate dressing directly influences employee morale and pride. When employees feel confident in their appearance, it augments their productivity. Neglecting attire can also detrimentally impact the company’s image, which should not be underestimated.

The implementation of a dress code in the workplace plays a pivotal role in nurturing team unity and improving efficiency. A standardized dress code fosters a sense of unity among employees, cultivating a cohesive work environment. When teams adhere to a shared dress code, collaboration and communication are significantly enhanced. This is because a dress code minimizes distractions stemming from inappropriate attire, enabling employees to maintain focus on their tasks. By establishing clear attire guidelines, a dress code ensures that employees consistently present themselves in a professional manner. While some argue that a dress code curtails individuality, it is imperative to recognize that the advantages of cohesion and efficiency outweigh personal preferences. Ultimately, a dress code contributes to the creation of a harmonious workplace where productivity and teamwork thrive.

In conclusion, employees’ attire plays a significant role in the workplace, impacting professionalism, the work environment, team unity, and efficiency. By implementing a dress code aligned with the company’s values and objectives, employees can enhance their company’s reputation, boost productivity, and foster a cohesive work environment.

ielts opinion essay

Chúng ta xem lại bài viết hoàn chỉnh cho hướng triển khai này. Hãy chú ý tới các câu in tím đậm, thể hiện quan điểm và luận điểm chính của bài ielts writing.

Đặc biệt chú ý phần lập luận phản biện ở 2 phần thân bài. 

Trong phần sau, chúng ta sẽ đi phân tích đề này theo hướng ngược lại, đồng ý với việc nhà tuyển dụng chỉ cần quan tâm tới chất lượng công việc mà không cần để ý tới trang phục nhân viên mặc.

IELTS Opinion Essay Outline 2: Trong bài viết này, chúng ta sẽ triển khai các ý sau:

Mở bài:

 • Nêu chủ đề: quy định về trang phục nhân viên và mối liên quan đến chất lượng công việc.
 • Quan điểm của tác giả: Đồng ý rằng nhà tuyển dụng nên tập trung vào chất lượng công việc, không cần quan tâm đến cách nhân viên ăn mặc.

Thân bài 1:

Câu chủ đề: Quy định về trang phục không ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

 • Lý do:
  • Cách ăn mặc là một khái niệm tương đối và khác nhau theo từng văn hóa và ngành nghề.
  • Sự tập trung của nhân viên vào vẻ bề ngoài có thể gây sao lãng công việc.
 • So sánh: Quy định về trang phục nghiêm ngặt hạn chế sự đa dạng.
 • Lợi ích: Mặc đồ thoải mái tăng sự tự tin và sáng tạo.
 • Ví dụ: Quy định về trang phục linh hoạt của Google và Facebook thúc đẩy sáng tạo và hiệu suất làm việc.
 • Quan điểm trái ngược: Quy định về trang phục chuyên nghiệp nâng cao hình ảnh công ty.
 • Phản biện: Hình ảnh cũng quan trọng, nhưng chất lượng công việc quan trọng hơn, chỉ có chất lượng công việc mới đáp ứng sự hài lòng của khách hàng và mang lại danh tiếng cho công ty.

Thân bài 2:

Câu chủ đề: Đánh giá nhân viên dựa trên chất lượng công việc sẽ thúc đẩy sự công bằng và hiệu quả công việc.

 • Lý do:
  • Đánh giá khách quan đảm bảo tiêu chuẩn nhất quán đối với nhân viên.
  • Khuyến khích nhân viên nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc.
 • So sánh: Ưu tiên chất lượng công việc làm cho đội ngũ nhân sự tập trung vào kết quả công việc.
 • Giải thích: Nhân viên được ghi nhận có khả năng tiếp tục cống hiến trung thành với công ty.
 • Ví dụ: Tập trung vào chất lượng công việc giúp giảm chi phí tuyển mới nhân viên, tăng tỷ lệ nhân viên ở lại làm việc.
 • Quan điểm trái ngược: Quy định về trang phục phản ánh sự chuyên nghiệp và tận tụy với công việc.
 • Phản biện: Sản phẩm và chất lượng công việc nên được đánh giá cao hơn quy định về trang phục

Kết luận:

 • Tóm tắt những điểm chính: Quy định về trang phục không liên quan đến chất lượng công việc, các lợi ích của việc tập trung vào hiệu suất làm việc .
 • Nhấn mạnh một lần nữa quan điểm của tác giả: Chất lượng công việc nên được ưu tiên hơn trang phục bề ngoài.

Các bạn hãy nghiên cứu kỹ dàn ý chi tiết cho hướng triển khai này. Sau đó hãy dành 30 phút để viết bài IELTW Opinion Essay hoàn chỉnh và tham khảo bài viết mẫu dưới đây.

Detailed outline 2: IELTS Opinion Essay 

Introduction:

 • Topic: Importance of employee dress code and its correlation with work quality.
 • Writer’s opinion: Agree that employers should focus on the quality of work, not employee dress.

Body paragraph 1:

Topic sentence: Dress code does not determine work quality.

 • Reasons:
  • Subjective and varies across cultures/industries.
  • Employee focus on appearance can distract from work.
 • Comparison: Strict dress codes hinder diversity and inclusion.
 • Benefits: Comfortable dressing boosts confidence and creativity.
 • Example: Google and Facebook’s relaxed dress codes foster innovation/productivity.
 • Counterargument: Professional dress code enhances company image.
 • Rebuttal: Image important, but quality of work crucial for customer satisfaction and reputation.

Body paragraph 2:

Topic sentence: Evaluating employees based on work quality promotes fairness/efficiency.

 • Reasons:
  • Objective assessment ensures consistent standards.
  • Motivates employees to improve skills/performance.
 • Comparison: Prioritizing work quality leads to focused/results-driven workforce.
 • Explanation: Valued employees are more likely to stay loyal.
 • Example: Emphasizing work quality reduces turnover costs, increases retention rates.
 • Counterargument: Dress code reflects professionalism/dedication.
 • Rebuttal: Work output should outweigh dress code; achievements contribute to fair assessment.

Conclusion:

 • Recap main points: Dress code irrelevant to work quality, benefits of focusing on performance.
 • Reiterate writer’s opinion: Quality of work should be prioritized over appearance.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

IELTS Opinion Essay sample 2:

The relationship between employee attire and work performance is a subject that continues to be debated. There are some who argue that employers should disregard dress and focus solely on the quality of work. I completely agree with this standpoint, as I believe that evaluating employees based on their output rather than their appearance brings more advantages for individuals and organizations.

First and foremost, the quality of work cannot be determined solely by the dress code, as it varies across cultures and industries. Emphasizing appearance excessively diverts employees’ attention from their tasks and reduces productivity. Allowing comfortable attire fosters confidence and creativity, as seen in companies like Google and Facebook with their relaxed dress codes, leading to increased innovation and productivity. While a professional dress code enhances a company’s image, it should not overshadow work quality. Ultimately, the employees’ output directly impacts customer satisfaction and the company’s reputation. A well-dressed employee may create a positive impression initially, but lacking work quality undermines customer satisfaction and the company’s reputation. Hence, the focus should be on cultivating a workforce that consistently delivers high-quality work.

Furthermore, evaluating employees based on work quality promotes fairness and efficiency within an organization by applying objective assessment criteria to all employees, regardless of their appearance. This motivates individuals to continuously enhance their skills, knowing that their efforts will be acknowledged and rewarded based on merit. By prioritizing work quality, companies foster a results-driven workforce focused on achieving outcomes. Recognizing valued employees for their output increases loyalty, reduces turnover costs, and improves retention rates. While opponents argue that dress code reflects professionalism and dedication, it should not be the primary factor in assessing contributions. Evaluating employees based on their achievements and value ensures a fair assessment. Minor deviations from a strict dress code should not overshadow the excellence of a high-performing employee. Prioritizing work quality encourages employees to reach their full potential in an equitable evaluation process.

In conclusion, the quality of work should be given priority over employee appearance. I strongly believe that dress code regulations have limited relevance to work performance and can even distract employees from their tasks.

ielts opinion essay

Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in đậm. 
Hy vọng với phần giải chi tiết với 2 bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đánh giá quan điểm IELTS Opinion Essay . Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Check out and follow for more IELTS forecast:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *