IELTS Writing Task 2 forecast: Team Sports vs. Individual Sports

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 chủ đề thể thao đồng đội và thể thao cá nhân, dự đoán cho quý 2-3, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football. But others think taking part in individual sports is better, like tennis or swimming. Discuss both views and give your own opinion.(society)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

ielts writing task 2

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề thể thao đồng đội và thể thao cá nhân. Đề dự đoán cho quý 2 và quý 3, năm 2023.

ielts writing task 2

Đề bài cụ thể như sau: Một số người cho rằng tham gia các môn thể thao đồng đội như bóng đá có lợi hơn. Nhưng một số khác cho rằng tham gia các môn thể thao cá nhân, như quần vợt hoặc bơi lội, thì tốt hơn. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn. 

ielts writing task 2

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết cho đề IELTS Writing Task 2 như sau.

Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Trong phần phân tích đề, hãy xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể, và đối tượng của bài viết.

 • Chủ đề của bài nói về các môn thể thao đồng đội và các môn thể thao cá nhân.
 • Câu hỏi của đề bài: Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.
  • Cụ thể 2 quan điểm là:
   • Quan điểm 1: tham gia các môn thể thao đồng đội như bóng đá có lợi hơn.
   • Quan điểm 2: tham gia các môn thể thao cá nhân, như quần vợt hoặc bơi lội, thì tốt hơn.
 • Đối tượng cụ thể của bài: Các môn thể thao đồng đội và các môn thể thao cá nhân.
ielts writing task 2

Paraphrase và tìm ý

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football

 • Team sports, such as football, are believed to offer greater advantages.
 • Engaging in collective sports, like football, is deemed advantageous.
 • Participating in team-oriented sports, like football, is considered more advantageous.
 • Some individuals argue that team-based sports, such as football, provide more benefits.
 • It is argued that engaging in team sports, like football, is more advantageous.

taking part in individual sports is better

 • Individual sports are superior.
 • Opting for solo sports is preferable.
 • Participating in solo activities surpasses team involvement.
 • Individual sports hold an edge.
 • Choosing solitary sports yields greater benefits.

team sports and individual sports

 • Team and individual sports
 • Collective and solo sports
 • Group and personal athletics
 • Cooperative and solitary sports
 • Team-based and independent activities
ielts writing task 2

Với dạng bài thảo luận quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Mỗi phần thân bài chúng ta sẽ phân tích về một quan điểm, song song với đó, chúng ta cần lồng ghép phần lập luận phục vụ cho ý kiến của chính người viết.

Dàn ý cụ thể 1: IELTS Writing Task 2

Với dàn ý này, mình sẽ đưa ra ý kiến cá nhân về chủ đề này như sau:

 • việc lựa chọn giữa các môn thể thao đồng đội và thể thao cá nhân phụ thuộc vào sở thích cá nhân, mục tiêu và hoàn cảnh của từng người.

Thân bài 1: Những người ủng hộ môn thể thao đồng đội cho rằng tham gia vào các hoạt động như vậy có thể rất có lợi.

Luận điểm chính: Tương tác Xã hội và Tình đồng đội

 • Giải thích: thể thao đồng đội mang lại nhiều cơ hội để tương tác và tạo sự đoàn kết giữa các thành viên trong đội.
 • Ví dụ: trong môn bóng đá, các cầu thủ cùng đội có mối quan hệ gắn bó và tình bạn sâu sắc.
 • Kết quả: Nâng cao kỹ năng xã hội và mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.
 • Luận điểm trái ngược: Tính phụ thuộc vào người khác.
 • Ví dụ: Thành tích bị ảnh hưởng bởi các thành viên trong đội.
 • Quan điểm: Những người có mục tiêu hoặc hoàn cảnh cụ thể có thể thích các môn thể thao cá nhân hơn. Ví dụ: những người thích thành tích cao.

Thân bài 2: Ngược lại, những người ủng hộ các môn thể thao cá nhân cho rằng tham gia vào các hoạt động như vậy mang lại những lợi ích đặc biệt.

Luận điểm chính: Thành tựu Cá nhân và Sự công nhận.

 • Giải thích: Các môn thể thao cá nhân mang lại cơ hội để cá nhân đạt được thành tựu và sự công nhận.
 • Ví dụ: Nhận được công nhận trực tiếp cho thành tựu dựa trên nỗ lực cá nhân của mình.
 • Kết quả: Thỏa mãn nhu cầu cá nhân, nâng cao lòng tự trọng, đánh giá được quá trình rèn luyện và thành công cá nhân một cách cụ thể.
 • Luận điểm trái ngược: Thiếu tương tác xã hội.
 • Ví dụ: Tập luyện và thi đấu độc lập.
 • Kết quả: Giảm sự gắn kết xã hội, có thể cảm thấy cô độc, bỏ lỡ cơ hội phát triển mối quan hệ xã hội.
 • Quan điểm: Những người có mục tiêu hoặc hoàn cảnh khác nhau có thể thích các môn thể thao đồng đội hơn. Ví dụ những người chơi thể thao vì niềm vui là chính, không có ý định cạnh tranh.

Các bạn hãy dành 30 phút để viết bài luận hoàn chỉnh theo dàn ý này. Sau đó hãy tham khảo bài luận mẫu dưới đây.

Detailed outline: IELTS Writing Task 2

Introduction:

 • Introduce the topic of the discussion: the advantages of team sports versus individual sports.
 • Present the writer’s opinion: the choice between team and individual sports depends on personal preferences, goals, and circumstances

Body paragraph 1: Topic Sentence: Advocates of team sports contend that participating in such activities can be highly advantageous.

Social Interaction and Camaraderie

 • Explanation: Team sports provide ample opportunities for social interaction and foster camaraderie among teammates.
 • Example: Deep bonds and friendships formed with teammates
 • Result: Enhances social skills, emotional support, and overall happiness
 • Counter-argument: Dependency on others
 • Example: Performance influenced by teammates
 • Opinion: Individuals with specific objectives or circumstances may prefer individual sports.

Body paragraph 2: Topic Sentence: Conversely, proponents of individual sports argue that engaging in such activities holds distinct advantages.

Personal Achievement and Recognition

 • Explanation: Individual sports offer opportunities for personal achievement and recognition.
 • Example: Direct credit for accomplishments based on individual effort
 • Result: Personal satisfaction, boosted self-esteem, tangible measure of progress and success
 • Counterargument: Lack of social interaction
 • Example: Independent training and competition in individual sports
 • Result: Reduced social bonding, potential sense of isolation, missed opportunities for interpersonal growth
 • Opinion: Individuals with different objectives or circumstances may prefer team sports.

Conclusion:

 • Recap the main points discussed in both body paragraphs.
 • Reaffirm the writer’s opinion that the choice between team and individual sports depends on personal preferences, goals, and circumstances

IELTS Writing Task 2 model essay 1:

The debate surrounding team sports versus individual sports has persisted. While some argue in favor of team sports like football, others advocate for individual sports such as tennis or swimming. In my opinion, the choice between team and individual sports depends on personal inclinations, objectives, and situations.

Supporters of team sports emphasize the numerous benefits associated with such activities. One notable advantage is the opportunity for social interaction and camaraderie among teammates. Team sports provide ample chances for players to connect and develop deep friendships. This enhances their social skills, offers emotional support, and contributes to overall happiness. For example, the close-knit relationships formed on the football field can endure a lifetime. However, it is important to acknowledge that dependence on teammates can have drawbacks, as one’s performance may be influenced by their abilities or commitment. This may not be suitable for individuals with specific aims or circumstances who prefer the independence offered by individual sports.

On the other hand, proponents of individual sports argue that engaging in such activities offers distinct advantages. One primary benefit is the opportunity for personal achievement and recognition. In individual sports, success is directly attributed to individual effort, allowing athletes to receive direct credit for their accomplishments. This fosters personal satisfaction, boosts self-esteem, and provides tangible measures of progress and success. However, it is crucial to consider that individual sports often lack the social interaction found in team sports. Athletes in individual sports undergo independent training and competition, which can result in reduced social bonding, a potential sense of isolation, and missed opportunities for personal growth. Therefore, individuals with different objectives or circumstances may prefer the social dynamics and sense of belonging offered by team sports.

In conclusion, the selection between team sports and individual sports hinges on personal inclinations, objectives, and circumstances. Team sports provide opportunities for social interaction, camaraderie, and emotional support, albeit with potential reliance on others. Conversely, individual sports offer personal achievement, recognition, and autonomy, albeit with limited social interaction and bonding. Ultimately, individuals should consider their own aspirations and situations when deciding which type of sport to pursue.

Các bạn xem lại một lần nữa bài viết, lưu ý các câu in vàng đậm thể hiện câu chủ đề và quan điểm thống nhất của người viết. Mình sẽ viết thêm một dàn ý khác và một bài mẫu nữa để mọi người tham khảo nhé.  

Dàn ý cụ thể 2: 

Với dàn ý này, mình sẽ đưa ra ý kiến cá nhân về chủ đề này như sau:

 • mỗi người nên xem xét nhu cầu cá nhân khi quyết định chọn môn thể thao, vì cả các môn thể thao đồng đội và cá nhân đều mang đến những lợi ích và hạn chế riêng.

Với từng đoạn thân thân bài, chúng ta sẽ mở rộng và làm rõ cho luận điểm bằng các luận cứ như sau:

Thân bài 1: Một số người cho rằng môn thể thao đồng đội hữu ích hơn môn thể thao cá nhân.

 • Lý do: Kiến tạo tinh thần hợp tác và tinh thần đồng đội.
  • Kết quả: Phát triển kỹ năng xã hội và kỹ năng làm việc nhóm.
 • Lợi ích: Sự cạnh tranh và sự đua lành mạnh trong thể thao đồng đội. có cơ hội được huấn luyện, sử dụng tài nguyên và cơ sở vật chất chuyên môn khi tham gia thể thao đồng đội.
 • Hạn chế: mất thời gian, phải chờ đợi nhau trong thể thao đồng đội.
  • Giải thích: Phải tham gia đều đặn tại các buổi tập và trận đấu.
  • Ví dụ: Cầu thủ bóng đá cùng nhau làm việc để đạt được chiến thắng.
 • Quan điểm: Xem xét nhu cầu cá nhân khi chọn một môn thể thao.

Thân bài 2: Ngược lại, một số người tin rằng môn thể thao cá nhân mang đến nhiều lợi ích mà môn thể thao đồng đội không có.

 • Lợi ích: Tập trung vào thành tích cá nhân.
 • Giải thích: Không cần lo lắng về thành tích của người khác.
 • Ví dụ: Vận động viên quần vợt cải thiện kỹ năng thông qua sự tập trung vào bản thân.
 • Lợi ích: Tự khám phá, sự phát triển cá nhân, khám phá điểm mạnh và điểm yếu của mình để cải thiện.
 • Hạn chế: Thiếu làm việc nhóm và tương tác xã hội trong thể thao cá nhân.
  • Kết quả: có thể cảm thấy cô độc và giảm động lực.
 • Lập luận phản bác: Xem xét nhu cầu cá nhân khi chọn một môn thể thao.

Các bạn hãy dành 30 phút để viết bài IELTS Writing task 2 hoàn chỉnh. Sau đó hãy tham khảo bài luận mẫu dưới đây.

Detailed outline: IELTS Writing Task 2

Introduction:

 • Background information on the topic of choosing a type of sport
 • Thesis statement: In my opinion, individuals should consider their needs when deciding which type of sport to pursue, as both team sports and individual sports offer unique benefits and drawbacks.

Body paragraph 1:

Topic sentence: Some believe that team sports are more beneficial than individual sports.

 • Reason: Collaboration and camaraderie fostered in team sports.
  • Result: Development of social skills and teamwork.
 • Benefits: Competition and healthy rivalries in team sports. Access to coaching, training resources, and specialized facilities in team sports.
 • Drawbacks: Time-consuming nature of team sports.
  • Explanation: Regular attendance at practices and games.
  • Example: Football players working together for victories.
 • Opinion: Consider individual needs when choosing a sport.

Body paragraph 2:

Topic sentence: On the other hand, some people believe that individual sports offer many benefits that team sports do not.

 • Benefit: Focus on individual performance.
 • Explanation: No need to worry about others’ performance.
 • Example: Tennis players improving skills through self-focus.
 • Benefits: Self-discovery, personal growth, exploring strengths and weaknesses.
 • Drawbacks: Limited teamwork and social interaction in individual sports.
  • Result: Potential isolation and reduced motivation.
 • Rebuttal: Consider personal needs when choosing a sport.

Conclusion:

 • Summarize the benefits and drawbacks of both team sports and individual sports.
 • Reinforce the importance of individual choice in determining the most suitable type of sport

IThe choice between team sports and individual sports poses a dilemma for individuals in today’s society. While some argue for the superiority of team sports, others advocate for the unique advantages of individual sports. This essay will examine both perspectives before presenting my opinion that considering personal needs is crucial as both options have their own strengths and weaknesses.

Supporters of team sports contend that such activities promote collaboration and camaraderie among participants, fostering social skills and emphasizing cooperation. Moreover, team sports offer opportunities for healthy competition and rivalries, igniting motivation for excellence. Additionally, team sports typically provide access to coaching, training resources, and specialized facilities, facilitating athletes in realizing their maximum potential. However, it is important to note that team sports can be time-consuming, requiring regular attendance at practices and games, which may pose challenges for individuals with busy schedules or other responsibilities. Therefore, it is essential to take personal circumstances into consideration when selecting a sport.

On the other hand, advocates of individual sports highlight the advantages of focusing on personal performance. In individual sports, athletes can concentrate solely on their own progress and goals, free from concerns about the performance of others. For instance, tennis players enhance their skills through self-focus and unwavering dedication. Individual sports also encourage self-discovery and personal growth as athletes independently explore their strengths and weaknesses. However, a potential drawback of individual sports is the limited scope for teamwork and social interaction, which may lead to feelings of isolation and decreased motivation. Hence, striking a balance and considering personal needs is crucial when choosing a sport.

In conclusion, both team sports and individual sports offer their own distinct advantages and disadvantages. While team sports encourage collaboration, bonding, and social skills, individual sports prioritize personal growth but lack teamwork and interaction. Therefore, it is crucial for each individual to carefully evaluate and select their preferred sport.

Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in đậm. 
Hy vọng với phần giải chi tiết với 2 bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề thảo luận 2 quan điểm và đưa ra quan điểm cá nhân. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Check out and follow for more IELTS forecast:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *