IRT2 Forecast 1: Are government controls necessary for scientific research?

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing chủ đề về vai trò của chính phủ trong nghiên cứu khoa học, dự đoán cho quý 2-3, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

IELTS essay task question: Scientific research should be carried out and controlled by the government rather than private companies. To what extent do you agree or disagree? (Government).

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

ielts writing

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề vai trò của chính phủ trong nghiên cứu khoa học. Đề dự đoán cho quý 2 và quý 3, năm 2023.

Đề bài cụ thể như sau: Nghiên cứu khoa học nên được thực hiện và kiểm soát bởi chính phủ thay vì các công ty tư nhân. Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm này.

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.
Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết ielts writing.

Trong phần phân tích đề, hãy xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể, và đối tượng của bài viết.
Chủ đề của bài nói về vai trò của chính phủ trong nghiên cứu khoa học.
Câu hỏi của đề bài: Bạn đồng ý hay phản đối việc nghiên cứu khoa học nên được thực hiện và kiểm soát bởi chính phủ thay vì các công ty tư nhân?
Đối tượng cụ thể của bài: Nghiên cứu khoa học và vai trò của chính phủ và các công ty tư nhân.

ielts writing

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé.

carry out and control scientific research

 • Conduct and oversee scientific research
 • Perform and regulate scientific research
 • Execute and manage scientific research
 • Undertake and supervise scientific research
 • Implement and govern scientific research

Scientific research should be carried out and controlled by the government rather than private companies

 • Government should oversee scientific research, not private firms.
 • Public authorities should regulate scientific investigations, not businesses.
 • The state should manage and monitor scientific studies, not corporations.
 • Control of scientific research lies with the government, not private entities.
 • Government, not private companies, should conduct and regulate scientific research.

the government and private companies

 • Government entities and private corporations
 • State authorities and private enterprises
 • Public administrations and corporate entities
 • National governments and private businesses
 • Official bodies and non-governmental organizations

Đây là dạng bài đánh giá quan điểm. Đề bài đưa ra cho chúng ta 1 quan điểm, và người viết cần đưa ra ý kiến đồng ý hoặc phản đối với quan điểm này.

Với đề bài ielts writing này, mình sẽ trình bày 2 dàn ý chi tiết theo hai hướng triển khai và đưa ra bài luận mẫu để các bạn tham khảo.

Hướng triển khai thứ nhất, chúng ta sẽ đồng ý với quan điểm mà bài đưa ra, tức là đồng ý rằng việc nghiên cứu khoa học nên được tiến hành và kiểm soát bởi chính phủ thay vì các công ty tư nhân.

Trong thân bài ielts writing, chúng ta triển khai hai đoạn thân bài với luận điểm chính sau:

Thân bài 1: Sự can thiệp của chính phủ đảm bảo quy định hiệu quả và chuyên môn chuyên sâu.
Thân bài 2: Sự kiểm soát của chính phủ cho phép hợp tác và lợi ích xã hội lâu dài.

Detailed outline 1 ielts writing:

Với từng đoạn thân thân bài, chúng ta sẽ mở rộng và làm rõ cho luận điểm bằng các luận cứ như sau:

Thân bài 1: Sự can thiệp của chính phủ đảm bảo quy định hiệu quả và chuyên môn chuyên sâu.

 • Việc can thiệp của chính phủ đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức và ngăn chặn việc lạm dụng khoa học.
 • Chính phủ có quyền lập ra những hướng dẫn nghiêm ngặt và đảm bảo sự tuân thủ.
 • Ví dụ về sự can thiệp của chính phủ đã dẫn đến những đột phá trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và bảo tồn môi trường.
 • So sánh giữa nghiên cứu do chính phủ đứng đầu và nghiên cứu của tư nhân về mặt trách nhiệm và tính minh bạch.
 • Lợi ích của việc chính phủ quản lý là không có thiên vị và ngăn chặn xung đột lợi ích.

Thân bài 2: Sự kiểm soát của chính phủ cho phép hợp tác và lợi ích xã hội lâu dài.

 • Chính phủ tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, chia sẻ kiến thức và tiếp cận đa ngành.
 • Một số dự án do chính phủ dẫn đầu đã mang lại những khám phá đột phá và tiến bộ về công nghệ.
 • Lợi ích của việc lập kế hoạch dài hạn và đầu tư vào nghiên cứu các lĩnh vực công ích, phi thương mại.
 • Kết quả nghiên cứu có ảnh hưởng tích cực đến phúc lợi cho cộng đồng.
 • Lập luận phản biện về những lo ngại cho rằng việc quản lý của chính phủ hạn chế sự đổi mới và ngăn cản các sáng kiến khởi nghiệp.

IELTS Writing notes:

Introduction:

 • Introduce scientific research’s significance in society.
 • State the writer’s opinion supporting government control over private companies in scientific research.

Body paragraph 1:

Topic sentence: Government involvement ensures effective regulation and specialized expertise.

 • Reasons: Ethical standards enforcement, prevention of scientific misuse.
 • Explanations: Authority to establish strict guidelines, ensure compliance.
 • Examples: Government intervention leading to breakthroughs in public health, environmental conservation.
 • Comparisons: Government-led research vs. private research in accountability, transparency.
 • Benefits: Unbiased scientific findings, prevention of conflicts of interest.

Body paragraph 2:

Topic sentence: Government control enables collaboration and long-term societal benefits.

 • Explanations: Facilitation of researcher collaboration, knowledge sharing, interdisciplinary approaches.
 • Examples: Government-led initiatives resulting in groundbreaking discoveries, technological advancements.
 • Benefits: Long-term planning, investment in research with delayed or uncertain commercial viability.
 • Results: Research positively impacting public welfare, shaping national policies.
 • Counterarguments and Rebuttals: Address concerns about stifling innovation, impeding entrepreneurial initiatives.

Conclusion:

 • Recap writer’s opinion favoring government control of scientific research.
 • Summarize key points, highlighting benefits of government involvement in ensuring scientific progress for societal improvement.

Các bạn nghiên cứu thật kỹ dàn ý chi tiết cho hướng triển khai này, sau đó hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài theo dàn ý này nhé. Sau đó, hãy so sánh bài viết với bài luận mẫu dưới đây.

IELTS Writing model essay 1

Government regulation of private companies in scientific research is vital for upholding ethical standards, preventing scientific misuse, and promoting collaboration. This essay will explore these reasons and highlight the long-term impact on society.

Government involvement in scientific research guarantees effective regulation and specialized expertise. By establishing strict guidelines and ensuring compliance, the government plays a crucial role in enforcing ethical standards and preventing scientific misuse. For instance, government intervention has resulted in significant advancements in public health, such as the development of life-saving vaccines, and environmental conservation through sustainable practices. Compared to private research, government-led initiatives offer greater accountability and transparency. The unbiased scientific findings resulting from government control help prevent conflicts of interest that may arise in privately funded research. Overall, government involvement in scientific research safeguards the integrity of the process and promotes societal well-being.

IELTS Writing model essay 1

Moreover, government control plays a pivotal role in fostering collaboration and generating long-term societal benefits. Governments facilitate researcher collaboration, knowledge sharing, and interdisciplinary approaches, which foster innovation and lead to groundbreaking discoveries and technological advancements. Furthermore, government-led initiatives have the advantage of engaging in long-term planning and investment, supporting research with delayed or uncertain commercial viability. As a result, the outcomes of such research positively impact public welfare and shape national policies. Although some argue that government control may stifle innovation and impede entrepreneurial initiatives, it is important to note that government involvement can coexist with private sector participation. By encouraging partnerships between public institutions and private companies, innovation is fostered while ethical standards and societal benefits are ensured.

In conclusion, government control over private companies in scientific research is crucial. The government’s enforcement of ethical standards, prevention of scientific misuse, and promotion of collaboration ensures progress that benefits society as a whole.

Chúng ta xem lại bài viết hoàn chỉnh cho hướng triển khai này. Hãy chú ý tới các câu in tím đậm, thể hiện quan điểm và luận điểm chính của bài ielts writing.

Phần in đậm màu đen thể hiện phần lập luận phản biện.

 

ielts writing

Trong phần sau, chúng ta sẽ đi phân tích đề này theo hướng ngược lại, phản đối việc chính phủ kiểm soát nghiên cứu.

Trong phần thân bài chúng ta sẽ triển khai các luận điểm sau:

Thân bài 1: Nhược điểm của việc chính phủ kiểm soát nghiên cứu khoa học
Thân bài 2: Lợi ích của các công ty tư nhân thực hiện nghiên cứu khoa học

Với từng đoạn thân thân bài, chúng ta sẽ mở rộng và làm rõ cho luận điểm bằng các luận cứ như sau:

Thân bài 1: Việc kiểm soát của chính phủ hạn chế sự đổi mới và làm chặn sự cạnh tranh.

 • Thiếu sự cạnh tranh gây trở ngại cho sự tiến bộ và làm chậm sự phát triển.
 • Các quy trình và quy định quản trị làm hạn chế tự do của các nhà nghiên cứu.
 • Việc tài trợ từ phía chính phủ ưu tiên nghiên cứu có chủ đích chính trị.
 • Quyết định tập trung ở 1 chủ thể là chỉnh phủ sẽ dẫn đến thiên vị và hạn chế sự đa dạng.
 • Kiểm soát của chính phủ làm giảm sự đầu tư từ phía các công ty tư nhân trong NCKH.
 • So sánh với việc nếu các các công ty tư nhân thúc được quyền quyết định thì sẽ giúp đẩy đổi mới với nguồn lực và chuyên môn của họ.

Thân bài 2: Việc các công ty tư nhân thực hiện nghiên cứu khoa học tạo điều kiện cho sự đổi mới, tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm.

 • Cạnh tranh thị trường khuyến khích sự đột phá và ứng dụng. 
 • Trách nhiệm với cổ đông và người tiêu dùng, đảm bảo các kết quả nghiên cứu đáng tin cậy.
 • Thiết lập quan hệ đối tác với các trường đại học và tổ chức phi lợi nhuận để tận dụng nguồn lực.
 • Các công ty tư nhân sẽ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, mang lại lợi ích cho xã hội.

Detailed outline 2:

Introduction:

 • Introduce topic: scientific research and government vs. private companies control.
 • State writer’s opinion against government-controlled research.

Body paragraph 1: Disadvantages of government-controlled scientific research

 • Topic sentence: Government control limits innovation and stifles competition.
  • Lack of competition hinders progress and slows advancements. (Reason)
  • Bureaucratic processes and regulations restrict researchers’ freedom. (Drawback)
  • Government funding prioritizes politically motivated research. (Result)
  • Centralized decision-making leads to biases and limits diversity. (Drawback)
  • Government control discourages private investment in R&D. (Result)
  • Private companies drive innovation with resources and expertise. (Compare)

Body paragraph 2: Advantages of private companies conducting scientific research

 • Topic sentence: Private companies foster innovation, efficiency, and accountability.
  • Market competition incentivizes breakthroughs and applications. (Benefit 1)
  • Accountability to shareholders and consumers ensures reliable findings. (Benefit 2)
  • Partnerships with academia and non-profits leverage resources. (Benefit 3)
  • Private companies commercialize discoveries, benefiting society. (Benefit 4)

Conclusion:

 • Summarize main points from body paragraphs.
 • Reiterate writer’s opinion favoring private company involvement.

Các bạn hãy nghiên cứu kỹ dàn ý chi tiết cho hướng triển khai này. Sau đó hãy dành 30 phút để viết bài IELTW writing hoàn chỉnh và tham khảo bài viết mẫu dưới đây.

Scientific research plays a crucial role in expanding knowledge and driving technological advancements. However, the issue of whether scientific research should be exclusively controlled by the government or involve private entities is a contentious one. Personally, I am against the idea of exclusive government control over scientific research. This essay will discuss the limitations of government-controlled research and highlight the advantages of private sector involvement.

On the one hand, when the government controls scientific research, innovation is often limited, and competition is stifled. The absence of competition impedes progress and slows down scientific advancements. Additionally, bureaucratic processes and government-imposed regulations restrict researchers’ freedom and flexibility. This rigid framework can hinder creativity and obstruct the pursuit of groundbreaking discoveries. Furthermore, government funding for research may prioritize politically motivated projects over those with the potential for significant breakthroughs. Centralized decision-making can introduce biases and favoritism, which restricts the diversity of research topics and approaches. Moreover, the prospect of government control may discourage private investment in research and development, as companies perceive it as less profitable and riskier.

IELTS Writing model essay 2

On the other hand, private companies possess the necessary resources, expertise, and entrepreneurial drive to foster innovation and bring scientific discoveries to the market. Market competition among private companies incentivizes the pursuit of breakthroughs and the development of practical applications. Private companies have the agility to respond swiftly to emerging scientific trends and adapt their research accordingly. Moreover, being accountable to shareholders and consumers compels private companies to generate reliable and marketable scientific findings. The involvement of the private sector in scientific research also attracts diverse talent and expertise, encouraging collaboration and interdisciplinary approaches. Through partnerships with academic institutions and non-profit organizations, private companies can create synergies and leverage resources for impactful research. Furthermore, the profit motive of private companies can lead to the commercialization of scientific discoveries, benefiting society through job creation and economic growth.

In conclusion, while there are some advantages to government control in scientific research, the drawbacks outweigh the benefits. Private companies promote innovation, efficiency, and accountability. Therefore, it is crucial to encourage their involvement in research, accompanied by appropriate regulations and oversight, in order to unlock scientific potential and accelerate progress.

Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in đậm. 
Hy vọng với phần giải chi tiết với 2 bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đánh giá quan điểm. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Check out and follow for more IELTS forecast:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *