Giải đề dự đoán IELTS Writing July 2023: showing local works at museums and galleries

Đề dự đoán IELTS Writing Task 2, quý 2 và quý 3 năm 2023 chủ đề trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong nước thay vì tác phẩm nước ngoài tại các bảo tàng và phòng triển lãm.

IELTS Writing Forecast Task Question:

Some people think that museums and art galleries should concentrate on showing local works rather than the cultures or artworks from other parts of the world. To what extent do you agree or disagree? (Culture)

Detailed Outline: for IELTS Writing Task 2

Introduction:

 • Topic: Museums & art galleries: local vs. international focus
 • Writer’s opinion: Museums should prioritize displaying local works

Body paragraph 1:

 • Topic Sentence: Focus on local works preserves cultural heritage
 • Benefit: Showcases local art for future generations
 • Explanation: Fosters local pride and identity
 • Explanation: Delves into unique cultural expressions
 • Counterargument: foreignart promotes diversity, rebuttal emphasizes occasional exhibitions

Body paragraph 2:

 • Topic Sentence: Displaying local works supports local artists and art scene
 • Reason: Provides exposure and recognition to local artists
 • Result: Thriving local art scene, attracts enthusiasts & buyers
 • Example: Renowned artists’ success after local exhibitions
 • Counterargument: foreignart attracts a broader audience and tourism, rebuttal prioritizes local talent

Conclusion:

 • Reiterate writer’s opinion: Strongly agree on displaying local works
 • Summary: Benefits of preserving culture and supporting local artists
.

Model Essay

In the world of museums and art galleries, an ongoing debate centers around whether to focus on local works or embrace an international perspective. I firmly believe museums should prioritize showcasing local art, preserving cultural heritage, supporting local artists, and fostering a thriving art scene.

.

Museums should focus on local works for several compelling reasons. Firstly, it preserves cultural heritage, ensuring unique expressions for future generations. Local art offers insights into a community’s history, traditions, and values, weaving a rich tapestry of stories. Additionally, displaying local art fosters a sense of pride and identity among locals, deepening their connection to their roots and artistic heritage. This emotional bond strengthens the community’s social fabric and sense of belonging. While it is asserted that the inclusion of foreign art promotes diversity, occasional exhibitions of international works can still occur, fostering cultural exchange without diminishing the importance of preserving and celebrating local art.

.

Prioritizing local works provides crucial support to both local artists and the art scene. Museums play a pivotal role by offering exposure and recognition to talented regional artists, helping them reach a broader audience and gain appreciation for their creativity. This support contributes to a thriving art scene, attracting enthusiasts and buyers. Encouraging local talent creates a ripple effect, fostering a vibrant art community. Renowned artists’ success stories attest to the value of focusing on local works and the potential for global recognition with strong local support. While some argue for foreign art to attract wider audiences and tourism, nurturing local talent should take precedence. A robust local art scene can eventually captivate visitors and enthusiasts worldwide.

.

In conclusion, I firmly advocate museums and galleries to prioritize local works, preserving cultural heritage, fostering local pride, and supporting the art scene’s growth. The primary focus should be on showcasing the unique and rich artistic expressions of the local community.

308 words

.

Topic vocabulary

English PhrasesVietnamese Translation
prioritize showcasing local artưu tiên trưng bày tác phẩm nghệ thuật địa phương
offer insights into a community’s historycung cấp cái nhìn về lịch sử cộng đồng
a rich tapestry of storiesrất nhiều câu chuyện phong phú
foster a sense of pridethúc đẩy cảm giác tự hào
deepen the connection to their roots and artistic heritagelàm sâu sắc thêm mối liên kết với nguồn gốc và di sản nghệ thuật
emotional bondmối liên kết cảm xúc
strengthen the community’s social fabric and sense of belongingcủng cố mạng lưới xã hội và cảm giác thuộc cộng đồng
argue for foreign artủng hộ nghệ thuật nước ngoài
occasional exhibitions of international worksthỉnh thoảng triển lãm các tác phẩm quốc tế
offer exposure and recognition to talented regional artistscung cấp cơ hội thể hiện và công nhận cho các nghệ sĩ tài năng trong nước
reach a broader audiencetiếp cận đến đối tượng khán giả rộng hơn
gain appreciation for their creativityđạt được sự đánh giá cao về sự sáng tạo
a thriving art scenemột nền nghệ thuật phát triển mạnh mẽ
create a ripple effecttạo ra hiệu ứng lan tỏa
foster a vibrant art communityphát triển một cộng đồng nghệ thuật sôi nổi
Renowned artists’ success storiescâu chuyện thành công của những nghệ sĩ nổi tiếng
take precedenceđược ưu tiên
prioritize local worksưu tiên các tác phẩm địa phương
captivate visitors and enthusiasts worldwidethu hút khách tham quan và người hâm mộ trên toàn thế giới
preserving cultural heritagebảo tồn di sản văn hóa
showcasing the unique and rich artistic expressions of the local communitytrưng bày những tác phẩm thể hiện nghệ thuật độc đáo và phong phú của cộng đồng địa phương

Practice topic vocab for IELTS writing task 2 on Quizlet.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Topic vocabulary and reasoning exercises:

Xem video giải đề chi tiết tại đây:

Key links:

 • Liên hệ chấm IELTS Writing: https://t.me/hapham215
 • Xem bài chấm IELTS Writing mẫu tại đây: bit.ly/3DjXkX7
 • IELTS Speaking Forecast | IELTS Bro | Q2-3 2023 | Part 1: bit.ly/3PT7eX6
 • IELTS Writing Task 2 Forecast for May 2023: bit.ly/3qOA2FY
 • IELTS Writing Task 2 Forecast for June 2023: bit.ly/441YDVU
 • IELTS Writing Task 2 Forecast for July 2023: bit.ly/3PJPHRm
 • Website: easyielts.online
 • Email: admin@easyielts.online
 • Facebook page: fb.com/easyielts.online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *