Giải đề dự đoán IELTS Writing August 2023: families’ influence on children

Đề dự đoán IELTS Writing Task 2, quý 2 và quý 3 năm 2023 chủ đề gia đình và các yếu tố ngoài gia đình có ảnh hưởng mạnh mẽ đến trẻ em

IELTS Writing Forecast Task Question:

Although families have powerful influence on children, the influence that comes from outside the family plays a bigger part in children’s development. To what extent do you agree or disagree? (Education)

Detailed Outline: for IELTS Writing Task 2

Introduction:

 • In today’s world, external factors greatly impact children’s development.
 • Agree with the opinion: The influence from outside the family is crucial in shaping children.

Body Paragraph 1: The Impact of External Influences on Children’s Development

Topic sentence: External factors (peers, social interactions) profoundly affect children’s development.

 • Reason: Crucial social skills learned through peer interactions (empathy, cooperation, communication).
 • Result: Positive peer influence leads to improved academic performance and increased motivation.
 • Comparison: Compared to familial influence, external interactions expose children to diverse perspectives and cultures, promoting open-mindedness and adaptability.
 • Counterargument: Some argue family’s role in instilling values and beliefs is unparalleled.
 • Rebuttal: Families shape moral compass, but external influences expand horizons beyond immediate environment.

Body Paragraph 2: The Role of Education and Media in Children’s Development
Topic sentence: Formal education and media significantly contribute to shaping beliefs, attitudes, and knowledge.

 • Explanation: Schools provide structured learning environments, exposing children to diverse subjects and future career paths.
 • Example: Media (TV, internet, social media) expose children to varied information and ideas, influencing values and interests.
 • Hypothesis: Quality education and controlled media exposure are essential for critical engagement with the world.
 • Counterargument: Some argue strong family values buffer against negative external influences.
 • Rebuttal: Children need ability to discern and analyze external information critically.
 • Exposure to various external influences prepares them for a complex and interconnected society.

Conclusion:

 • Agree with the opinion: External influences significantly shape well-rounded individuals.
 • Educational institutions and peers develop social and intellectual skills.
 • Media and technology foster awareness and knowledge acquisition.
.

Model Essay

In today’s world, external factors significantly impact children’s development. I agree that the influence from outside the family is crucial in shaping children’s growth and character.

.

External factors, such as peers and social interactions, wield a profound effect on children’s development. Interacting with peers allows children to acquire essential social skills, nurturing empathy, cooperation, and effective communication abilities. Moreover, positive peer influence can yield improvements in academic performance and heightened motivation to excel in various aspects of life. In contrast to familial influence, external interactions expose children to diverse perspectives and cultures, fostering open-mindedness and adaptability. Although some argue that the family’s role in instilling values and beliefs is unparalleled, it is crucial to recognize that external influences complement this process by equipping children with the necessary tools to navigate a dynamic and interconnected world. Through such interactions, children’s horizons are expanded, allowing them to grow beyond the confines of their immediate environment and embrace the opportunities that lie beyond.

.

Formal education and media play significant roles in shaping a child’s beliefs, attitudes, and knowledge. Schools provide structured learning environments that impart crucial academic skills and expose children to diverse subjects, influencing their future aspirations and career choices. In parallel, media platforms such as television, the internet, and social media expose children to a wealth of information and ideas, shaping their values and interests. However, the extent to which these influences positively impact children depends on their access to quality education and controlled media exposure. Without these, children might lack the necessary tools to engage critically with the world, hindering their personal and intellectual growth. While strong family values are important, it is equally crucial for children to develop the ability to discern and analyze external information. Exposure to various influences equips them with essential skills to navigate a complex and interconnected global society effectively.

.

In conclusion, I agree that external influences significantly contribute to shaping well-rounded individuals. Educational institutions and peers provide opportunities for social and intellectual skill development, while media and technology foster awareness and knowledge acquisition. Embracing the impact of external factors can assist parents and educators in supporting children’s growth and nurturing a generation equipped to thrive in an ever-changing world.

.

365 words

.

Topic vocabulary

English phrasesBản dịch tốt nhất
the influence from outside the familyảnh hưởng từ bên ngoài gia đình
shaping children’s growth and characterhình thành sự phát triển và tính cách của trẻ em
peers and social interactionsbạn bè và tương tác xã hội
wield a profound effect ontác động sâu sắc đối với
acquire essential social skillshọc được những kỹ năng xã hội quan trọng
nurturing empathy, cooperation, and effective communication abilitiesnuôi dưỡng lòng đồng cảm, sự hợp tác và khả năng giao tiếp hiệu quả
positive peer influenceảnh hưởng tích cực từ bạn bè
yield improvements in academic performanceđạt được cải thiện trong kết quả học tập
academic performance and heightened motivationthành tích học tập và động lực gia tăng
excel in various aspects of lifevượt trội ở nhiều khía cạnh của cuộc sống
fostering open-mindedness and adaptabilitykhuyến khích tư duy cởi mở và khả năng thích ứng
instilling values and beliefstruyền đạt giá trị và niềm tin
navigate a dynamic and interconnected worldđiều hướng trong một thế giới năng động và kết nối
grow beyond the confines of the immediate environmentphát triển vượt qua giới hạn của môi trường trực tiếp
shaping a child’s beliefshình thành niềm tin của một đứa trẻ
impart crucial academic skillstruyền đạt những kỹ năng học tập quan trọng
influencing the future aspirations and career choicesảnh hưởng đến khát vọng tương lai và lựa chọn nghề nghiệp
In parallelSong song/đồng thời
a wealth of information and ideasmột kho tàng thông tin và ý tưởng
shaping their values and interestshình thành giá trị và sở thích của họ
controlled media exposuretiếp xúc với phương tiện truyền thông được kiểm soát
engage critically with the worldtham gia vào thế giới một cách phê phán
hindering the personal and intellectual growthngăn cản sự phát triển cá nhân và trí tuệ
discern and analyze external informationnhận biết và phân tích thông tin bên ngoài
navigate a complex and interconnected global society effectivelyđịnh hướng trong một xã hội toàn cầu phức tạp và liên kết một cách hiệu quả
foster awareness and knowledge acquisitionkhuyến khích nhận thức và tiếp thu kiến thức
nurturing a generationnuôi dưỡng một thế hệ
thrive in an ever-changing worldphát triển trong một thế giới luôn thay đổi
 

Practice topic vocab for IELTS writing task 2 on Quizlet.

Topic vocabulary and reasoning exercises:

Xem video giải đề chi tiết tại đây:

Key links:

 • Liên hệ chấm IELTS Writing: https://t.me/hapham215
 • Xem bài chấm IELTS Writing mẫu tại đây: bit.ly/3DjXkX7
 • IELTS Speaking Forecast | IELTS Bro | Q2-3 2023 | Part 1: bit.ly/3PT7eX6
 • IELTS Writing Task 2 Forecast for May 2023: bit.ly/3qOA2FY
 • IELTS Writing Task 2 Forecast for June 2023: bit.ly/441YDVU
 • IELTS Writing Task 2 Forecast for July 2023: bit.ly/3PJPHRm
 • IELTS Writing Task 2 Forecast for August 2023: bit.ly/45jSx3R
 • Website: easyielts.online
 • Email: admin@easyielts.online
 • Facebook page: fb.com/easyielts.online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *